Winnet

╼╾

Het water innovatie netwerk, ofwel Winnet, is een regionaal dynamisch samenwerkingsplatform rond afvalwaterbeheer. Het platform bestaat uit 15 partners: 14 Utrechtse gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Begin 2017 is de tweede periode van 4 jaar van de samenwerkingsovereenkomst gestart.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Herman Geerdes

Gemeente Houten
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Constantijn Jansen op de Haar

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De partners werken gezamenlijk, onder de vlag van Winnet aan de verwerking van het afvalwater binnen de afvalwaterketen. De gemeenten zamelen het afvalwater - inclusief het regenwater - in, en transporteren dit naar een overnamepunt. Het waterschap transporteert het laatste stuk en zuivert het water waarna het wordt geloosd in het oppervlaktewater.

Binnen Winnet pakken we verschillende onderwerpen binnen de afvalwaterketen actief op binnen de volgende themagroepen:

  1. Meten en monitoren
  2. Hemelwater
  3. Assetmanagement
  4. Grondwater
  5. Stedelijk water
  6. Duurzaamheid

We doen dit met én voor elkaar.

De komende jaren staan we voor grote uitdagingen, zoals kennisverlies door pensionering, klimaatverandering (denk aan meer neerslag en langere periodes van droogte), en het onderhoud of vervangen van riolen en zuiveringen.

Om deze uitdagingen aan te kunnen, is samenwerking essentieel. Winnet zet zich in voor een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer van de afvalwaterketen. Ons doel daarbij is: nu en in de toekomst zorgen voor goed beheer van riolering en zuivering, tegen aanvaardbare kosten. Om dat te bereiken werken we regionaal aan één gezamenlijke toekomstvisie. Daarnaast maken we ons sterk voor de (door)ontwikkeling en innovatie van de afvalwaterketen en één gezamenlijk kader voor beleidskeuzes. Tenslotte werken we aan vermindering van de kwetsbaarheid, in meest brede zin.

Om deze doelen te behalen werken we vanuit drie pijlers:

  1. Kennis en deskundigheid uitwisselen, verbreden en borgen;
  2. Capaciteit afstemmen op de hoeveelheid werk;
  3. Slimmer werken op lokaal en regionaal niveau door te zoeken naar mogelijkheden.

Het doel van de vierde pijler ‘minder meerkosten’ is inmiddels behaald.

Op dit moment werken we samen met de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (een samenwerkingsverband op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie binnen de regio zuidwest Utrecht) aan het uitvoeren van een klimaatstresstest.

Organisatiestructuur
Winnet is een breed samenwerkingsverband en heeft een interessante organisatiestructuur:

Kernteam
Samenstelling: zes thematrekkers, een stimulator en een secretaris. Daarnaast nog een onafhankelijke voorzitter. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de samenwerking, waaronder de themagroepen.

Deelnemersgroep
Bestaat uit de 15 afgevaardigden van alle gemeenten + waterschap en wordt inhoudelijk geïnformeerd door het kernteam. Zij zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun bestuurder die Winnet in zijn/haar portefeuille heeft.

Managementgroep
Vanuit elke partner 1 afgevaardigde, waaronder een voorzitter, en de stimulator. Zij zijn financieel eindverantwoordelijk en kaderstellend.

Bestuur Winnet
Het bestuur is samengesteld uit 14 wethouders en een hoogheemraad. Zij worden geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking én relevante onderwerpen binnen de afvalwaterketen. Ongeveer 4 keer per jaar komen zij samen tijdens een Water en Klimaattafel (WKT). De WKT wordt samen met de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (CRA) georganiseerd.

Meer informatie op: www.winnet.nl 

Bedrijfslogo Winnet

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.