Werkeenheid 4 West-Brabant

╼╾

Werkeenheid 4 is een samenwerking van gemeente 4 gemeenten (Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) en twee waterschappen (Brabantse Delta en Rivierenland). De werkeenheid valt onder het grotere verband Samenwerking Water West-Brabant (SWWB).

De werkeenheid heeft een gezamenlijke ambitie opgesteld wat betreft de samenwerking in de afvalwaterketen en daaruit volgend een plan van aanpak voor 2012-2015.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Corne Welten

De ambitie van het samenwerkingsverband is om op de vlakken Beheer en onderhoud, Planvorming en Nieuwe opgaven (meten, waterloket, grondwater etc.)steeds verdergaand samen te werken in 2012-2015. Credo daarbij is 'voor elkaar'. Dus niet elk project samen oppakken, maar het werk laten doen door een afvaardiging van de werkeenheid waarbij de rest van de werkeenheid profiteert.

De samenwerking vindt plaats op basis van bestuurlijke afspraken. Alle partijen (gemeenten en waterschappen) zijn gelijkwaardige partners in het proces. Het proces wordt begeleid door een bestuurlijk trio bestaande uit de wethouders van de gemeenten Woudrichem en Oosterhout en een lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Een team van managers maakt bindende afspraken met dit bestuurlijk trio en leidt de projecten. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door een kernteam van (beleids)medewerkers van alle partijen. 

Overige informatie
Voor 2012 tot 2015 is een plan van aanpak (= link naar document) opgesteld. Dit plan van aanpak is door het management van de partijen als ware het een offerte gepresenteerd aan de bestuurders en vervolgens bestuurlijk vastgesteld. Uren en geld zijn begin 2012 door alle partijen bestuurlijk toegezegd.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.