Waterkring de Baronie

╼╾

Waterkring de Baronie is één van de vier werkeenheden binnen het Samenwerkingsverband Water in Midden- en West-Brabant. Daaraan doen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert, waterschap Brabantse Delta en waterleidingbedrijf Brabant Water mee.

Het aantal inwoners binnen de waterkring bedraagt ca. 280.000.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Martijn Klootwijk

Manager Stedelijk Water Gemeente Breda

"Schakelen naar een duurzame Waterketen"

De ambitie van het samenwerkingsverband is te komen tot een operationele samenwerking die is gericht op kennisuitwisseling, kwaliteitsborging, flexibele inzet van personeel en het behalen van kostenbesparingen (ca. 14% in 2020).

De samenwerking verloopt in de vorm van een netwerkorganisatie. De partijen zoeken elkaar op projectbasis op en trekken in goed vertrouwen met elkaar op.

Waterketenvisie 2030: Samen schakelen naar een toekomstbestendige Waterkring West. Meer weten? Klik hier.

Overige informatie
De samenwerking binnen waterkring De Baronie is van start gegaan met een brede inventarisatie van mogelijke samenwerkingsonderwerpen. Deze onderwerpen zijn vervolgens geprioriteerd als Quick-win of Lange termijn project. In totaal zijn eerst 10 projecten gedefinieerd, in een later stadium zijn hier nog drie projecten aan toegevoegd. De oorspronkelijke 10 onderwerpen zijn bestuurlijk vastgesteld en er zijn uren en middelen beschikbaar gesteld om de projecten uit te werken.

(A) Bestuurlijk vastgestelde lopende projecten (2013-2014)

1. Meten en monitoren
Globaal meetplan is opgesteld. Praktische uitwerking, onderzoek databeheer en neerslagradar wordt centraal opgepakt. Streven is gericht op gezamenlijk operationeel meetnet in 2015.

2. Onderhoud waterlopen
Er is een gezamenlijk maaibeleid, moederbestek maaien en baggerplan opgesteld. Verder loopt er een onderzoek naar gezamenlijk aanbesteden van baggerverwerking.

3. Reiniging en inspectie
Gezamenlijk moederbestek is aanbesteed.

4. Onderhoud drukriolering
Programma van eisen voor op te stellen gezamenlijk moederbestek is aanbesteed.

5. Gegevens op orde
Wordt vanwege overlap samen met waterkring West verder uitgewerkt.

6. Technische innovaties
Er vindt een inventarisatie plaats naar lopende onderzoeken. Dit leidt tot een innovatiekalender.

7. Modelberekeningen
Er is een integraal waterketenmodel opgesteld en operationeel. Met het waterketen model wordt nu naar optimalisatie in de afvalwaterketen gezocht met doel om het functioneren van het stelsel te optimaliseren zonder verdere grootschalige investeringen.

8. Realisatie van maatregelen
De inventarisatiefase is afgerond en er zijn een aantal deelprojecten bepaald. Deze deelprojecten zijn voorjaar 2014 verder uitgewerkt.

9. Blauwdruk vGRP
Binnen waterkring de Baronie is door de gemeenten en het waterschap gezamenlijk een blauwdruk vGRP opgesteld. Deze blauwdruk is gebruikt voor het reeds vastgestelde vGRP van de gemeente Rucphen en is tevens gebruikt voor het vGRP Etten-Leur en Breda. De blauwdruk is reeds twee maal geüpdate. 

(B) Projecten vastgesteld 2014-2016

10. Heroverweging
De heroverwegingen zijn ambtelijk afgerond. Het resultaat is opgenomen in af te sluiten afvalwaterakkoorden. Op 6 september 2013 is het eerste akkoord binnen de Baronie afgesloten tussen gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta.

11. Integraal afvalwaterketenbeleidsplan
Met de andere werkeenheden zijn gezamenlijk uitgangspunten en een visie voor afvalwaterketenbeleid van gemeenten en waterschap opgesteld.

12. Incidentenplan Riolering
Er is een format voor een incidentenplan opgesteld. Alle gemeenten hebben dit format ontvangen en kunnen deze implementeren in hun eigen incidentenplan.

13. Asset management
Er is samen met waterschap Brabantse Delta en Brabant Water in 2013 een traject opgestart waarin de vormen van assetmanagement worden vergeleken met doel om af te stemmen en samen te (kunnen) werken.

14. Grondwatermeetnet
Er is samen met waterschap Brabantse Delta en Brabant Water een plan van aanpak opgesteld voor het gezamenlijk exploiteren van een grondwatermeetnet. Een aantal gemeenten heeft in 2009 gezamenlijk het plaatsen van een meetnet ingericht.

15. Bodem masterplan
Een Bodemmasterplan geeft antwoord op de vraag hoe op basis van de bestaande situatie en de verwachte ontwikkelingen de ondergrond zo goed mogelijk kan worden geordend in de toekomst. Gemeente Breda heeft in 2013 in nauwe samenwerking met waterschap Brabantse Delta en Brabant water het plan opgesteld. Op basis van de ervaringen wordt bepaald of een bredere uitrol mogelijk is.

16. Inkoop
Uit een groot aantal bovenstaande projecten komen aanbestedings- of inkooptrajecten. In deze werkgroep zijn de verschillende inkoopbeleidstukken met elkaar gedeeld en wordt er de inkoop geborgd. Daar waar schaal- en kwaliteitsvoordeel is te behalen wordt gewerkt via een gezamenlijk inkooptraject.

17. Financiering
Voor een betere vergelijking worden de kostensoorten op meer uniforme wijze geherstructureerd. Op deze manier kunnen besparingen beter en gemakkelijker inzichtelijk gemaakt.

18. Juridisch traject
Er wordt onderzocht welke juridische werkvorm het beste past op het samenwerkingsverband. De gezamenlijke stip op de horizon wordt juridisch vastgelegd.

19. Verminderen kwetsbaarheid
Er worden afspraken gemaakt voor het flexibel kunnen inzetten van personeel bij over- en ondercapaciteit, maar ook over het uitvoeren van taken voor elkaar zodat de kwetsbaarheid afneemt.

20. Week van het Water
Gemeente Breda organiseert in 2015 de Week van het Water. Partners binnen de waterkring kunnen hierop aansluiten.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.