SAZ+
Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland

╼╾

Het samenwerkingsverband SAZ+ (Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland) bestaat uit alle Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg. Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf.

Ambtelijke trekker(s)

Willem Jan de Voogd van der Straaten

Programmamanager SAZ+
Portretfoto

Jorik Creemers

Programmamanager SAZ+

De ambitie van de SAZ+ is, naast het borgen van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid, om € 12 miljoen/jaar (prijspeil 2013) bij te dragen aan de besparingsopgave € 380 miljoen die landelijk moet worden bereikt. Dit betekent dat het totaal aan jaarlijkse kosten voor de afvalwaterketen in Zeeland per 2020 niet meer mag bedragen dan € 66 miljoen/jaar. (prijspeil 2013). De vastgestelde besparingsopgave is bijgevoegd.

De samenwerking verloopt op basis van de op 2 april 2015 bestuurlijk ondertekende Samenwerkingsovereenkomst (+ toelichting). Deze overeenkomst loopt tot 31 december 2016 en wordt daarna telkens stilzwijgend met een periode van vier jaar verlengd.

Overeenkomst SAZ+
Met het verschijnen van nationale Bestuursakkoord Waterketen 2007, is in Zeeland de al bestaande samenwerking tussen gemeenten en waterschappen verder vorm gegeven. Zowel het waterschap Zeeuwse Eilanden met zijn tien gemeenten als het waterschap Zeeuws Vlaanderen met zijn drie gemeenten hebben toen de samenwerking in de afvalwaterketen opgepakt als ware er sprake van één systeem en één verantwoordelijke partij. Op 1 januari 2011 fuseerden de twee waterschappen tot het nieuwe waterschap Scheldestromen. Vanaf toen is gewerkt aan het bijeen brengen van de diverse samenwerkingen in één Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland. Dit resulteerde op 8 maart 2013 in het ondertekenen van de overeenkomst Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ) door de portefeuillehouders van alle dertien gemeenten en door de bestuurder van het waterschap.

In lijn met het Bestuursakkoord Water om te komen tot samenwerking in de hele waterketen, vond op 20 juni 2014 de toetreding plaats van Evides waterbedrijf tot de SAZ. Op 2 april 2015 is deze toetreding formeel bekrachtigd door het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Naar aanleiding van de samenwerking met Evides is de naam van de SAZ veranderd in Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+), waarbij het woord Afval tussen haakjes staat om te laten zien dat de SAZ+ richting de waterketen gaat en de “plus” voor Evides staat.

Doel en vorm SAZ+
In paragraaf 3.1 van de samenwerkingsovereenkomst is één van de doelen van de SAZ+ als volgt weergegeven: “Met deze samenwerking beogen het waterschap en de deelnemende gemeenten de afvalwaterketen te beheren conform het gestelde in het in april 2011 landelijke afgesloten Bestuursakkoord Water als ware er sprake van één systeem en één organisatie, en Evides wil hier een bijdrage aan leveren om mogelijkheden en mogelijke synergie te verkennen.”

Deze samenwerking moet leiden tot kostenbesparingen in de (afval)waterketen, tot het vergroten van de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen en tot vermindering van de personele kwetsbaarheid.

Dankzij de samenwerking met Evides vindt de transitie van de afvalwaterketen naar de waterketen de komende jaren werkende weg verder plaats. De eerste belangrijke stap hiertoe is intussen in gang gezet in de vorm van een op te stellen visie op de gehele waterketen.

De SAZ+ levert door de samenwerking een bijdrage aan de doelstellingen van het (nationale) Bestuursakkoord Water (april 2011). Dit betekent dat de SAZ+, naast het borgen van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid, in de afvalwaterketen vanaf 2020 een bedrag van € 12 miljoen per jaar (prijspeil 2013) bijdraagt aan de landelijke besparingsopgave van in totaal € 380 miljoen. Benadrukt wordt dat dit de besparing betreft in de afvalwaterketen. In het onderstaande kader is dit daarom onderstreept. Wat de besparing in de waterketen gaat opleveren, zal de komende jaren duidelijk worden.

Verdere uitwerking van de SAZ+
In de periode tussen 2013 en 2015 heeft de SAZ+ drie leidende documenten opgesteld:

 1. De koers van de SAZ;
 2. De besparingsopgave van de SAZ
 3. De vier programmalijnen van de SAZ+

In de regiegroep van 25 juni 2015 is het verzoek geuit om een gedetailleerde planning van alle door de SAZ+ te ontplooien activiteiten waarmee onder andere het bestuurlijk toezicht nader vorm gegeven kan worden.

Dit verzoek heeft geresulteerd in het vierde leidende document van de SAZ+, genaamd “Programma SAZ+ 2016-2020” (zie downloads) met hierin een beschrijving van alle werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot één Zeeuws Plan (Afval)waterketen op hoofdlijnen (ZPA). Per kwartaal is aangegeven wanneer de werkzaamheden worden verricht en wie de werkzaamheden uitvoert. Het concept ZPA is naar verwachting voorjaar 2017 gereed. Zowel bij het opstellen als later bij uitvoeren van het ZPA wordt er gewerkt langs de vier programmalijnen van de SAZ+ te weten:

 1. ‘van vervangen naar verbeteren’;
 2. ’aanpak rioolvreemd water’;
 3. ’duurzaam zuiveren’ en
 4. ’operationeel samenwerken’.

De vier programmalijnen zijn verbeeld op een Infographic (zie downloads).

Bij het werken langs deze programmalijnen worden de op hoofdlijnen benodigde investeringen voor de gezamenlijke partijen in kaart gebracht.

Onderdeel van het programma is ook het verbreden van de huidige visie op de afvalwaterketen naar een visie op de gehele waterketen. Dit in verband met de toetreding van Evides waterbedrijf in 2015. De verdere uitwerking van die verbrede visie zal rond 2018 leiden tot een aanpassing van het programma SAZ+ 2016-2020.

Het opstellen van het ZPA door de programmamanager zal door middel van een ambtelijk en bestuurlijk te volgen proces tot stand komen. In het Programma SAZ+ 2016- 2020 staat dit proces beschreven. Essentie van het proces is dat in 2016 de ambtelijke voorbereiding van het concept plan op hoofdlijnen plaats heeft. Vervolgens zal 2017 gekenmerkt worden door:

 • Ambtelijke afstemming en bijstelling van het concept ZPA;
 • Bestuurlijke afstemming en bijstelling van het concept ZPA;
 • Vertaling van het vastgestelde ZPA naar de individuele plannen per partij.

In het gehele proces zullen de besturen per individuele partij goed geïnformeerd worden en meegenomen richting het uiteindelijk per individuele partij vast te stellen plan, waarbij de basis wordt gevormd door het ene Zeeuwse Plan Afvalwaterketen op hoofdlijnen. Vragen in hoeverre de autonomie van partijen in het geding is bij dit traject en wat wel en niet mogelijk is, zullen, met respect voor de verantwoordelijkheid van de gemeenten, het waterschap en Evides, gedegen afgewogen worden in het licht van de Samenwerkingsovereenkomst (Afval)waterketen Zeeland, die op haar beurt weer was gebaseerd op het landelijk overeengekomen Bestuursakkoord Water. In de individuele plannen per partij komt het lokale maatwerk naar voren en wordt ingespeeld op het van kracht worden van de Omgevingswet in 2018. Afhankelijk van de looptijd van vigerende plannen kan elke partij zelf beslissen op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de in het ZPA aangedragen gezamenlijke investeringsplanning op hoofdlijnen. Dat kan bijvoorbeeld door een bijlage toe te voegen aan de vigerende strategienota of aan het vigerende GRP, of door een nieuwe strategienota of een nieuw GRP op te stellen als de looptijd toch nagenoeg verstreken is.

Resultaat van het uitvoeren van het ZPA zal zijn:

 • Een toekomstbestendige waterhuishouding in bebouwd gebied;
 • Een doelmatige reductie van rioolvreemd water;
 • Een continu goed werkende (afval)waterketen, waarbij grondstoffen, energie en zoet water worden teruggewonnen;
 • Een samenwerking tussen partijen die zich kenmerkt door professionaliteit, goed georganiseerde werkprocessen en een laag kosten niveau (minder dan € 70 miljoen per jaar).

Met het voorliggende Programma SAZ+ 2016-2020 wordt op de best denkbare wijze invulling gegeven aan de essentie van het BAW 2011 te weten:

“Een goed functionerende (afval)waterketen tegen een acceptabele prijs voor de burger”.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.