SAZ+
Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland

╼╾

Het samenwerkingsverband SAZ+ (Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland) bestaat uit alle Zeeuwse gemeenten; Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf.

Ambtelijke trekker(s)

Willem Jan de Voogd van der Straaten

Programmamanager SAZ+
Portretfoto

Jorik Creemers

Programmamanager SAZ+

In Zeeland werken alle gemeenten, het waterschap en het waterbedrijf samen in de SAZ+ voor een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding in het stedelijke gebied. Dit helpt ons om de kwaliteit van de waterketen te verbeteren, de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de stijging van de jaarlijkse kosten te beperken. De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we op elkaar af en als het mogelijk is voeren we taken gezamenlijk uit.

In 2017 is de Visie waterketen Zeeland vastgesteld binnen het samenwerkingsverband SAZ+. De SAZ+ werkt aan een betrouwbare waterketen waarbij de volgende aspecten van belang zijn:

  • de gebruiker centraal staat,
  • de volksgezondheid gewaarborgd is,
  • de inrichting klimaatbestendig is,
  • energie, grondstoffen en water worden hergebruikt,
  • participeren in ruimtelijke planvorming vanzelfsprekend is,
  • het beheer van de waterketen aantoonbaar doelmatig is, en 
  • kennis en capaciteit worden ontwikkeld.

De gezamenlijke koers is gericht op, stimuleren van een gezamenlijke inrichting, versterken van omgevingsbewustzijn en investeren in kennisontwikkeling. Dit is nader uitgewerkt in een strategie SAZ+ 2030

Programmalijnen SAZ+
De concrete uitwerking van de strategie SAZ+ 2030 is vorm gegeven in drie programmalijnen

De eerste programmalijn is gericht op integrale programmering bij inrichting van de buitenruimte. Gezamenlijk afstemming van beleidsplannen die aan de basis staan van het inrichten van de buitenruimte, is onderdeel van de eerste programmalijn. Voor het gemeentelijk rioleringsplan is een gezamenlijke blauwdruk opgesteld. Het eindproduct biedt een uniforme structuur waarin generiek beleid is uitgewerkt en dat inspiratie biedt op gemeente specifieke onderwerpen. Daarnaast vindt een gezamenlijke voorbereiding voor inwerkingtreding van de omgevingswet plaats en wordt het afstemmen van werkzaamheden in de ondergrond met behulp van een planningsplatform afgestemd.

In de tweede programmalijn, Water in de keten, ligt de focus op de technische inhoud van het doelmatig en duurzaam inrichten van de waterketen.
Doelmatige en effectieve instandhouding van de afvalwaterketen wordt bereikt middels het gezamenlijk opstellen van een gestructureerde aanpak voor asset management. Er wordt samengewerkt aan het beheer van de rioolgemalen, uitwisselen van rioleringsdata en het optimaliseren van de aansturing van rioolgemalen.

In programmalijn 3 wordt vanuit de waterketen als basis, gekeken naar het watersysteem als geheel, met een focus op klimaatbestendigheid.
In de SWO (Stedelijke Wateropgave) onderzoeken worden knelpuntanalyses uitgevoerd en middels het toepassen van de redeneertrant, maatregelenpakketten geformuleerd voor een aantal Zeeuwse kernen waar verhoogd risico is op wateroverlast bij intense neerslag.
Kennisuitwisseling is een belangrijk onderdeel van SAZ+. In aansluiting op KASZ (Klimaatadaptatie Strategie Zeeland) wordt o.a. kennis uitgewisseld over de mogelijkheden tot implementatie van klimaat adaptieve maatregelen in bestaand- en nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied.

Versterken netwerk kennisdeling
Naast de inhoudelijke accenten op klimaatbestendigheid, omgevingswet en verdergaande professionalisering assetmanagement heeft binnen de samenwerking het gezamenlijk uitwerken van beleid en uitvoeren van onderzoek, onderlinge samenwerking, en kennisdeling in zijn algemeenheid een stevige basis gekregen. De SAZ+ is niet opgezet als publieksorganisatie, maar als kennisdelingsnetwerk. Het delen van elkaars opvattingen en kennis is het bestaansrecht van de SAZ+ als netwerkorganisatie. Dit laat onverlet dat de gezamenlijke opinievorming over (actuele) onderwerpen individuele partijen helpt hun eigen communicatie richting bewoners te stroomlijnen.

Bezoek SAZ+ Klankbordgroep aan ‘De Overloper’ Middelburg, klimaat adaptieve maatregelen in bestaand stedelijk gebied, juni 2020

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.