RIVUS

╼╾

RIVUS is een samenwerkingsverband in de afvalwaterketen in West Overijssel tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents 0verijsselse Delta. Ook Vitens is betrokken bij RIVUS.

In totaal gaat het om een kleine 400.000 inwoners waarvoor in negen zuiveringskringen het afvalwater wordt ingezameld en verwerkt.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

 Henk Drost

programma-ondersteuner

Missie, visie en ambities
In haar missie definieert RIVUS haar bestaansgrond, haar waarden en haar identiteit. De RIVUS missie luidt als volgt: “Samen werken aan een doelmatig en duurzaam afvalwatersysteem”.

In haar visie 2030 schetst RIVUS een beeld van de toekomst en de gewenste situatie op lange termijn. De RIVUS visie geeft beelden rondom de thema’s volksgezondheid, klimaatbestendigheid, milieu-impact, bedrijfszekerheid en energie/grondstoffen. 

De ambitie voor 2020 van het samenwerkingsverband bestaat uit een besparingsdoelstelling oplopend tot 6 miljoen euro per jaar (minder meer) vanaf 2020, het vergroten van de professionaliteit in het operationeel beheer van de afvalwaterketen, het laten afnemen van de kwetsbaarheid van de organisatie van het beheer van de afvalwaterketen en het realiseren van een duurzamere waterketen.

Het waterschap en de gemeenten werken al vanaf 1998 samen in de afvalwaterketen. Vanaf 2010 onder de naam GAWO: Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel. Met het ondertekenen van een ambitieverklaring op 8 februari 2013 is RIVUS van start gegaan. De ambitieverklaring is eind 2016 geactualiseerd. 

Organisatie
De organisatie van de samenwerking bestaat uit bestuurlijke bijeenkomsten, een stuurgroep, een regiegroep, een trojka, expertteams, platforms en afvalwaterteams. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Eén of twee keer per jaar wordt een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd waarbij de bestuurders worden geïnformeerd over de voortgang en zo nodig de koers wordt bijgesteld. De stuurgroep van RIVUS bestaat uit de wethouders van een drietal gemeenten en een bestuurder van het waterschap. In de regiegroep zitten de (programma)managers (of coördinatoren) van de betrokken organisaties. Via de regiegroep leveren de partners de benodigde financiële middelen en mensuren. Voor de dagelijkse ambtelijke aansturing is een ‘trojka’ benoemd: programma-manager, - adviseur en - secretaris. De resultaten van expertteams en platforms worden door de regiegroep beoordeeld en vastgesteld. Indien het resultaat een “product” is dat in de werkwijze van individuele organisaties zou moeten worden toegepast, wordt deze via een opdracht voor implementatie uitgezet naar de eigen organisaties. Het regiegroep-lid is verantwoordelijk voor de voortgang van de implementatie van producten in de organisatie die hij vertegenwoordigt. De afvalwaterteams ondersteunen bij de implementatie. Inmiddels is een personeelspool gevormd met alle mensen van gemeenten en waterschap die mogelijk nu en/of in de toekomst betrokken kunnen worden bij RIVUS.

Programmatische aanpak
Om richting te geven aan de gezamenlijke inzet wordt een programmatische aanpak gevolgd. Het eerste programma, met een looptijd van 2013 tot en met 2015 is uitgevoerd en geëvalueerd. Het nieuwe programma, met een looptijd van 2016 tot en met 2020, is inmiddels bestuurlijk vastgesteld en in uitvoering. 

De focus in dit programma ligt op het implementeren van de vastgestelde producten uit het programma 2013 – 2015. Vanwege de bestuurlijke prioriteit voor de doelen kostenbesparing en duurzaamheid worden de producten met de grootste bijdrage aan het realiseren van deze twee doelen het eerst geïmplementeerd.

De hoofdonderwerpen in het programma 2016 – 2020 zijn:

a.         Gezamenlijke beleidsontwikkeling
b.         Communicatie
c.         Benutten operationele kansen
d.         Afstemmen ingrijpen in de afvalwaterketen)
e.         Functioneren van de afvalwaterketen
f.          Duurzaamheid
g.         Financiële Systematiek
h.         Publiek Private Samenwerking
i.          Reiniging en inspectie
j.          Standaardisering ontwerp gemalen
k.         Uniformeren gegevens beheer en onderhoud puntobjecten
l.          Uniformering onderhoud gemalen
m.        Verlengen levensduur en renovatietechnieken

ls de ontwikkelingen anders verlopen dan verwacht, of er is consensus over de inzet van effectievere middelen om de ambitie te bereiken, moet er ruimte zijn om van de in het programma geformuleerde activiteiten af te wijken. Om die reden wordt gewerkt met jaarplannen (+ opdrachtenbundel); jaarlijks wordt teruggekeken op wat gerealiseerd is (voortgang jaarplan, monitor doelrealisatie) en er wordt een nieuw plan voor het volgende jaar gemaakt. In het jaarplan worden de activiteiten voor het komende jaar vastgelegd en in detail uitgewerkt. Indien in belangrijke mate wordt afgeweken van wat in het RIVUS programma is vastgelegd wordt dit in het bestuurlijk overleg expliciet en gemotiveerd ter goedkeuring voorgelegd.

Met het instemmen met het jaarplan (door de regiegroep) committeert de organisatie zich aan het uitvoeren van de in het plan opgenomen activiteiten. Om het RIVUS programma in goede banen te leiden en grip te houden wordt tevens een werkwijze gehanteerd die gericht is op opdrachtgever – opdrachtnemer schap. 

Resultaten
Nagenoeg alle in het programma 2013-2015 geprogrammeerde producten zijn opgeleverd. Wat betreft de doelrealisatie laat de RIVUS doelmonitor de volgende resultaten zien:

  • Kosten (minder meer): de partners constateren, op basis van de financiële gegevens in 2015 en doorkijk naar 2020, dat op dit moment al circa 90% van de besparingsdoelstelling in 2020 is bereikt, t.o.v. de ramingen/prognoses gemaakt in 2010;
  • Professionaliteit is in 2015  flink verbeterd t.o.v. 2013;
  • Het afvalwaterbeheer is robuuster geworden t.o.v. 2013. Door samenwerking worden organisaties voor het afvalwaterbeheer robuuster;
  • Duurzaamheid is in 2015 beperkt verbeterd t.o.v. 2013.

Website RIVUS: www.rivus.net

Website RIVUS: www.rivus.net

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.