Rivierenland

╼╾

Het samenwerkingsverband regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten Heumen, Druten, Beuningen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek, Wijchen en Nijmegen en Waterschap Rivierenland.

De ambitie van het samenwerkingsverband is vermindering van (personele) kwetsbaarheid, verbeteren van de kwaliteit van de taakuitoefening en een beperking van 13% van de kostenstijging in de afvalwaterketen. De samenwerking heeft de vorm van een netwerkorganisatie op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Karin van Dorenmalen

Coördinator Netwerk Waterketen regio Rivierenland
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Erik de Pooter

Algemene omschrijving
Het Netwerk Waterketen regio Rivierenland (NWrR) is formeel gestart vanaf oktober 2013. Toen hebben 10 gemeenten en het waterschap Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Inhoud

 1. Betrokken partijen
 2. Aanleiding voor het project
 3. Aanpak
 4. Financiele gevolgen
 5. Resultaten samenwerking
 6. Zie ook
 • Externe links
 • Informatiebronnen
 • Download

Betrokken partijen
Gemeente Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, NederBetuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en Waterschap Rivierenland.

Aanleiding voor het project
Het bestuursakkoord was de aanleiding voor de ambtelijke organisatie om de samenwerking vorm te geven.

Aanpak
Een feitenonderzoek en een businesscase zijn vooraf gegaan aan de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een vorm van samenwerking die vastgelegd is in een Samenwerkingsovereenkomst NWrR. Deze overeenkomst is getekend in september 2013.

De organisatie is als volgt opgezet:

 • Stuurgroep: hierin zitten vier wethouders en één heemraad.
 • Kerngroep: hierin zitten vier ambtenaren uit de deelnemende gemeenten en één medewerker van het waterschap.
 • De verbinding tussen de kerngroep en de stuurgroep is de coördinator NWrR die vanaf 1 januari 2014 voor 16 uur per week werkzaam is voor het netwerk.
 • Verantwoording wordt afgelegd, ambtelijk aan een netwerkgroep (alle rioleringsambtenaren van de partners) en bestuurlijk aan een bestuurlijk platform (klankbordgroep; alle verantwoordelijke portefeuillehouders van de partners)

De onderwerpen waar samenwerking wordt gezocht zijn:
Er zijn inmiddels diverse werkgroepen geformeerd om te komen tot (een bepaalde mate van) samenwerking:

 • werkgroep meten en monitoren: in oktober 2014 is hiervoor door de partners een basisovereenkomst Onderzoek en Analyse ondertekent. Op dit moment zijn we bezig met de aanbesteding en het invullen van een vacature. Er zijn gemeenten uit andere regio's die willen aansluiten bij deze activiteit. Daarvoor wordt een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld.
 • werkgroep Operationeel Beheer: uitgezocht wordt welke operationele taken zich lenen voor samenwerking. Er wordt een pilot uitgewerkt met betrekking tot het kolkenzuigen.
 • werkgroep Taakspecialisatie: daar wordt gevoeld hoe het is om te praten over samenwerken waarbij loslaten en elkaar vertrouwen om de hoek komt kijken. De essentiële ingrediënten van samenwerking.

In 2015 gaat een werkgroep van start die zich buigt over het gezamenlijk opzetten van beleid voor de gemeentelijke GRP's. Doel is om in 2016 dit klaar te hebben.

Financiële gevolgen
Op de K van kosten zijn inmiddels al besparingen gerealiseerd. De visitatiecommissie heeft inmiddels een voorzichtig positieve houding ten opzichte van de regio Rivierenland. Begin 2014 was de regio nog een van de achterblijvers. Op de K's van kwaliteit en kwetsbaarheid is het op dit moment niet mogelijk iets te zeggen omdat er geen meetinstrumenten voor handen zijn. Landelijk worden op dit moment stappen gezet om te komen tot een uniform systeem van administreren van de voortgang. Daarin zijn alle K's vertegenwoordigd. 

Tips
Samenwerken betekent loslaten en elkaar vertrouwen. Zonder deze elementen blijft samenwerking oppervlakkig en beperkt tot zaken die bij voorbaat al geen pijn doen.

Document links

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.