Platform Water Vallei & Eem

╼╾

Het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) is een samenwerking tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

In dit gebied wordt voor 650.000 inwoners het afvalwater verwerkt op 7 verschillende rioolwaterzuiveringen.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Silvie van Ee

Voorzitter Ambtelijk Platform

"Verandering begint bij jezelf"

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Marijke Jaarsma

Senior Beleidsadviseur Waterschap Vallei en Veluwe
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Charles Rijsbosch

PWVE werkt sinds 2008 aan de optimalisatie van de afvalwaterketen. De ambitie is gericht op ‘winst’ op de volgende vier aspecten (conform het gestelde in het Bestuursakkoord Water):

 • Kostenbesparingen in de afvalwaterketen (ruim 12 miljoen euro per jaar op de meerkosten, te realiseren vanaf 2020)
 • Vergroting van de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de beheertaken.
 • Vermindering van de personele kwetsbaarheid.
 • Vergroting van het innovatievermogen.

Bestuurlijk Platform In het Bestuurlijk Platform ontmoeten de bestuurders van alle deelnemers elkaar en bespreken ontwikkelingen en actuele beleidsvragen. Via dit Platform wordt overzicht gehouden over de Wateragenda. De werkplannen en voorstellen van het Ambtelijk Platform worden getoetst. Het Bestuurlijk Platform komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen. In het Bestuurlijk Platform hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemende partijen zitting onder voorzitterschap van Hans van Daalen, wethouder van de gemeente Barneveld. Zie samenwerkingsovereenkomst PWVE.

Ambtelijk Platform - Het Ambtelijk Platform bestaat uit alle ambtenaren van de gemeenten en het waterschap die betrokken zijn bij de afvalwaterketen. Het Ambtelijk Platform adviseert het kernteam en fungeert als deskundigenpool. Zij vergaderen op regelmatige basis, gemiddeld vijf keer per jaar.

Regiegroep - De regiegroep is het dagelijks bestuur van het Platform en bestaat uit 4 bestuurders (3 portefeuillehouders van gemeenten en de dijkgraaf van het waterschap) en een secretaris. De regiegroep komt ongeveer 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar.

Ambtelijk kernteam - Het kernteam bestaat uit een vertegenwoordiging van het waterschap en de gemeenten. Het is de spil tussen het Ambtelijke Platform, het Bestuurlijke Platform en de projectgroepen. Daarnaast verzorgt het kernteam de bedrijfsvoering van de samenwerkingsorganisatie en vervult het een enthousiasmerende en initiërende rol. Het kernteam komt gemiddeld 7 keer per jaar bijeen.

Afdelingshoofden - De verschillende afdelingshoofden zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van medewerkers aan de samenwerking. De afdelingshoofden adviseren ieder afzonderlijk de leden van het Bestuurlijk Platform over de te nemen besluiten voorafgaande aan de vergaderingen van het Bestuurlijk Platform. De afdelingshoofden komen gemiddeld twee keer per jaar bijeen.

Afvalwaterteams / projectgroepen - Binnen het Platform wordt er samengewerkt in afvalwaterteams. De vijf afvalwaterteams nemen gezamenlijk initiatieven, wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar waar dit mogelijk is. Inhoudelijk wordt er tevens samengewerkt in verschillende projectgroepen; Waterloket, Meten & Monitoren, Grondwater en Gegevensbeheer. Daarnaast zijn gezamenlijk twee medewerkers aangesteld voor het project Meten & Monitoren. Deze medewerkers vormen de uitvoeringsorganisatie en adviseren tevens het kernteam.

Overige informatie
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) was een stuurgroep Gelderse Vallei actief, waarin verschillende waterpartijen samenwerkten. Tezamen met de sterke signalen vanuit het Rijk voor meer samenwerking op het gebied van water, heeft dit geleid tot de oprichting van het PWVE. In het voorjaar van 2008 is een start gemaakt met het vormen van een platform water. Sindsdien werken de deelnemende gemeenten en het waterschap samen aan een meer doelmatige en efficiënte afvalwaterketen.

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water heeft het PWVE besloten om de samenwerking een impuls te geven (november 2011) door in een overeenkomst de te halen doelstellingen richting 2020 te benoemen en te concretiseren. In maart 2013 is deze overeenkomst door alle partijen ondertekend en zijn heldere afspraken gemaakt om de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water (o.a. besparing van 12,7 miljoen per jaar op de meerkosten) te halen.

Aanpak
In maart 2013 zijn nieuwe afspraken gemaakt om de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water te halen. Er wordt in 2013 een parapluplan opgesteld om gezamenlijk een stip op de horizon te definiëren: hoe zien we de ontwikkeling van de afvalwaterketen de komende 10 jaar!

Resultaten tot najaar 2014:

 • Aanstellen van twee medewerkers om de gezamenlijke werking van het rioolstelsel in kaart te brengen en te monitoren. Dit heeft geleidt tot een jaarlijkse vermindering van de personeelskosten met € 160.000,--. Daarnaast heeft de gezamenlijke aanbesteding een besparing opgeleverd van ruim € 1,5 miljoen.
 • Gezamenlijk grondwaterbeheer.
 • Gezamenlijk gegevensbeheer.
 • De gemeenten Baarn en Soest hebben gezamenlijk een medewerker afvalwaterbeheer aangesteld.
 • Een besparing van € 35.000,-- per jaar door regenwater rechtstreeks af te voeren naar een vijver.
 • Een gezamenlijk onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden bij riool- en kolkenreiniging.
 • Gezamenlijk Waterloket. Vijf leden hebben voor alle 17 partijen een waterloket gemaakt die allen hebben geïmplementeerd. De aanbesteding heeft een eenmalig voordeel van € 75.000,-- opgeleverd.
 • Gezamenlijke ontwikkeling systematiek voor bepaling afvoerend oppervlak.
 • Gezamenlijk opstellen van brieven en/of adviezen inzake verzoeken vanuit bijvoorbeeld het Deltaprogramma.
 • Het opstellen van een uniform jaarplan voor alle Afvalwaterteams.
 • Diverse besparingen binnen de Afvalwaterteams.

Tips
Samenwerken tussen 17 organisaties vraagt om vertrouwen en een binding met elkaar. Inhoud bindt en zorgt voor draagvlak om over de structuren te gaan praten.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.