Peelgemeenten

╼╾

Het samenwerkingsverband Brabante Peel bestaat uit de zes Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

De ambitie van het samenwerkingsverband is het doorontwikkelen van het project ‘samenwerking Peelgemeenten’ naar een organisatievorm die de problemen en zorgpunten voor de (nabije) toekomst het hoofd kan bieden.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Hans Moerkerk

In het kort kunnen deze als volgt omschreven worden:

  • Verminderen van de kwetsbaarheid;
  • Behoud of vergroten van de kwaliteit (ook met het oog op de toekomstige opgaven);
  • Verminderen van de kosten (of het afbuigen van de verwachte meerkosten).

Daarbij is het uitgangspunt dat met de huidige, begrotingstechnisch aanwezige, bezetting in de toekomst meer en complexere taken uitgevoerd kunnen gaan worden. Meer doen met hetzelfde dus.

Binnen de samenwerking (lees Waterunit) blijven de individuele gemeenten zelf nog steeds verantwoordelijk voor de wettelijke zorgplichten. Iedere gemeente bepaalt zijn eigen beleid, vervangingsinvesteringen en rioolheffing. De betrokken gemeenten zetten onderling de koers uit. Daarbij worden de waterketen partners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Peelverband en worden zij tijdig betrokken bij de onderwerpen die inhoudelijk raakvlakken hebben met hun activiteiten. De afstemming verloopt via maandelijks overleg.

Overige informatie
De colleges van de zes Peelgemeenten, te weten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren hebben met het vaststellen van de notitie “Samenwerking in de Brabantse Peel” de mogelijkheden onderzocht tot verdergaande samenwerking op een aantal onderwerpen.

Hierop is in 2011 een werkgroep in opdracht van de gemeentesecretarissen, aan de slag gegaan met het uitwerken van de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van de gemeentelijke watertaken. Deze werkgroep heeft geadviseerd om verdergaande samenwerking tot stand te brengen door het vormen van de zogenaamde Waterunit Peelgemeenten. Om te komen tot de Waterunit Peelgemeenten heeft de werkgroep een stappenplan uitgewerkt. Hierin wordt een groeimodel voorgesteld van intensivering van de kennisdeling, naar uitwisseling van personeel en taken, naar uiteindelijk de Waterunit. Het stappenplan is eind augustus 2012 besproken door de gemeentesecretarissen. Zij hebben positief gereageerd, maar het plan nog niet vastgesteld. Het stappenplan is ook nog niet bestuurlijk vastgesteld.

Er is een groeimodel geschetst waarbij de samenwerking tot stand komt in 3 stappen:
Stap 1  : Intensivering en structurering van kennisuitwisseling;
Stap 2  : Uitwisseling van taken en uitwisseling van personeel;
Stap 3  : De waterunit.

Het eerste resultaten van de samenwerking zijn de businesscase, het stappenplan, actieve kennisuitwisseling en een maandelijks regulier overleg.

In 2014 is er een ambitiedocument opgesteld, dit document is vastgesteld door de stuurgroep op 10 september 2014 en door het college van B&W Helmond op 6 januari 2015.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.