Noordelijke Vechtstromen/Boce

╼╾

Het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Noordelijke vechtstromen bestaat uit de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen en het waterschap Vechtstromen en de Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Gerard Hoogerkamp

Programma Coördinator
Gemeente Emmen

"Tastend voorwaarts"

De ambitie van het samenwerkingsverband is met de samenwerking die al sinds 2010 in gang is gezet een forse impulste geven aan de organisaties. De partijen streven er naar dat binnen twee jaar 17 projecten gerealiseerd zijn die tot doel hebben de kwaliteit van rioolbeheer te verbeteren en de kwetsbaarheid in het systeem te verminderen. Daarnaast streven ze er naar om de kosten voor het gehele systeem met €4.000.000,- minder te laten stijgen.

De samenwerking in de vorm van een bestuursakkoord verloopt op basis van het Regionaal Bestuursakkoord (Afval)waterketen Noordelijke Vechtstromen

Aanvullende informatie
In 2013 is met de ondertekening van het bestuursakkoord gestart met de samenwerking Noordelijke Vechtstromen.In deze ambtelijke notitie geven wij een tussentijdse evaluatie van hetgeen inhoudelijk bereikt is (wat-vraag) en de werkwijze van samenwerking (de hoe-vraag). De evaluatie vormt de basis voor het Bestuursakkoord 2.0 met looptijd 2016-2020. 

Partijen hebben in het bestuursakkoord de ambitie geformuleerd om kosten in de waterketen te besparen (€ 4 miljoen jaarlijks structureel minder meerkosten vanaf 2020, waarvan € 2 miljoen door samenwerking1), kwaliteit te verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen en duurzaamheid en innovatie te versterken (de zogenoemde 3Ks’en D). Deze ambities zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 en uitgewerkt in projectplannen voor die periode. 

De evaluatie was voorzien in 2016, maar vanuit de inhoud is urgentie ontstaan om eerder te rapporteren. Op basis van de uitkomsten van het project “verminderen kwetsbaarheid”, de signalen van medewerkers en feitelijke obstakels die de samenwerking belemmeren is, ervoor gekozen de evaluatie te vervroegen naar augustus 2015. Het uitstellen van deze evaluatie /discussie daarover zou de samenwerking doen stagneren. Bestuurlijke evaluatie vindt plaats door middel van interviews in de periode november/ december 2015. De uitkomst van deze gesprekken zijn niet in deze evaluatie verwerkt. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.