Nijmegen

╼╾

In Werkeenheid Nijmegen werken de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen, Nijmegen Ubbergen, Wijchen en waterschap Rivierenland (WSRL) samen.

De ambitie van het samenwerkingsverband is om doelmatigheid en transparantie te vergroten en kwetsbaarheid te verminderen. Het Bestuursakkoord Water 2011 geldt als vertrekpunt.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Karin van Dorenmalen

Coördinator Netwerk Waterketen regio Rivierenland

Er wordt vooralsnog in netwerkvorm samengewerkt binnen de huidige structuren. Latere doorgroei naar een uitvoeringsorganisatie met grotere aantallen deelnemers wordt niet uitgesloten, maar partijen willen eerst “klein beginnen”.

Werkeenheid Nijmegen heeft als openbaar lichaam geen formele rol meer in het onderwerp waterketen. Aansturing vindt rechtstreeks plaats vanuit de deelnemers. Per cluster zijn bestuurlijke trekkers benoemd. Elk cluster kent een stuur- en/of managementgroep. Een coördinatiegroep verbindt de clusters.

Resultaten en voortgang samenwerking
Werkeenheid Nijmegen is ontstaan uit een opdeling van de stadsregio Arnhem-Nijmegen in drie werkeenheden: werkeenheid Nijmegen, Liemers en Rijn6. De opdeling is het gevolg van een advies van de visitatiecommissie en zal januari 2015 worden geformaliseerd.

Overige resultaten

 • Regionaal Feitenonderzoek Stadsregio met twee businesscases (2011)
 • Ontwerp gezamenlijke grondwatermeetnetten in de Betuwe en in het Land van Maas&Waal (af)
 • Meten en monitoren van overstorten via database door WSRL
 • OAS RWZI Weurt 2 enQuickscan RWZI Arnhem Zuid
 • Quickscan OAS RWZI Weurt 3
 • Kansrijk: Energie uit biomassa, IPA met gemeente Nijmegen, “Groene HUB Nijmegen”.
 • Gezamenlijk GRP Beuningen Druten en West Maas en Waal (loopt).

  Gezamenlijke planvorming (afvalwaterplan, gezamenlijk GRP e.d.)
  Business cases (bij majeure veranderingen)
  Samenwerken door samen te werken (bijvoorbeeld monitoren)
  Samenwerkingsovereenkomsten (SOK’s) (concrete afspraken vastgelegd)

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.