Land van Cuijk

╼╾

Het samenwerkingsverband Land van Cuijk bestaat uit de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Boxmeer en Waterschap Aa en Maas.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

John Arts

Vakspecialist IBOR Gemeente Boxmeer

"(bijna)nooit meer onderhoud"

De ambitie van het samenwerkingsverband is het nakomen van de afspraken over een doelmatig waterbeheer zoals vastgelegd in het landelijk Bestuursakkoord Water (BAW, april 2011). Partijen willen bewerkstelligen dat de som van de riool- en zuiveringsheffing (de afvalwaterketenheffing) in 2020 is gereduceerd van €435,-  naar ten minste €370,-. Dit is een reductie van circa 15% minder meerkosten (gemeenten 17% en waterschap 12%). Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden van het BAW (13% minder meerkosten).

De samenwerking verloopt op basis van een bestuursovereenkomst die door een stuurgroep wordt bewaakt.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.