Regio Noordkop
Hollands Noorderkwartier

╼╾

De Noordkop is één van de subregio’s van de regio Hollands Noorderkwartier. Het samenwerkingsverband Noordkop bestaat uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en drinkwaterbedrijf PWN. Deze partijen zijn al bijna 20 jaar actief aan het samenwerken binnen de afvalwaterketen. De basis van de samenwerking en de stappen die wij zetten is, dat deze van onderaf komen. In die periode van 20 jaar is een grote groei te zien in de samenwerking. 

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Floor Huis in 't Veld

Projectregisseur

In betrokkenheid: het begon met het samenwerken van de rioleurs (initiatief van onderaf), en sinds het verschijnen van het BAW zijn daar de managers en de bestuurders ook bij gekomen. En sinds twee jaar is ook de werkgroep Klimaat met de klimaatambassadeurs van de zes samenwerkende organisaties in de Noordkop actief.

In vertrouwen: steeds meer werkzaamheden worden gezamenlijk opgepakt en/of over en weer aan elkaar overgelaten afhankelijk van de expertise en de mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijke aanbestedingen (bijvoorbeeld van het gemalenbeheer, rioolinspecties en het reinigen van het riool, van rioolonderhoud en relinen). Ook hebben de gemeentes in de Noordkop gezamenlijk twee extra medewerkers aangenomen. En de plannen zijn er voor een derde gezamenlijke kracht.

In omvang: inmiddels wordt er samengewerkt op gebied van beleid, uitvoering en monitoring (op gebied van de hele PDCA (plan do check act) cyclus. Een grote mijlpaal hierin was onder andere dat in 2017 de samenwerkende organisaties het eerste Gezamenlijke Gemeentelijke Rioleringsplan Noordkop hebben vastgesteld.

De ambitie voor 2020 van het samenwerkingsverband is het leveren van een evenredige bijdrage aan de besparingsambities die landelijk zijn afgesproken (ca. 12,5% in de afvalwaterketen, 5% in de drinkwatersector). De Noordkop ligt op koers voor het behalen van deze ambitie en de samenwerking leidt jaarlijks tot een structurele besparing van € 400.000 per jaar. Daarnaast zijn op projectbasis grotere besparingen gerealiseerd bij de optimalisatiestudies.

De regio heeft ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en verlagen van de kwetsbaarheid, omdat zij van mening zijn dat de kostenbesparing het effect daarvan is.

De doelstellingen zijn geborgd in een samenwerkingsovereenkomst die op 2 juli 2014 is ondertekend.

In 2019 zal de samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd worden, en zal de voortzetting van de samenwerking in de waterketen en haar bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen als ruimtelijke adaptatie verder bekrachtigd worden.

De samenwerking Noordkop is als volgt georganiseerd:

  • Het Bestuurlijk Overleg, bestaande uit de portefeuillehouders (wethouders) van de gemeenten en het waterschap en de directeur van PWN;
  • De Regiegroep, bestaande uit management faciliteert het proces en de projecten en stelt het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma inclusief de begroting vast;
  • De Werkgroep Waterketen, bestaande uit waterketenspecialisten die de projecten uit het Uitvoeringsprogramma uitvoeren, kennis uitwisselen en delen, en aangeven welke nieuwe ontwikkelingen opgepakt kunnen worden.
  • De Werkgroep Klimaat, bestaande uit de klimaatambassadeurs, die het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie uitvoeren in de Noordkop.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.