Noord-Kennemerland zuid
Hollands Noorderkwartier

╼╾

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit 5 gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Erik Warns

Trekker Beverwijk

"Vooral doorgaan"

Stand van zaken
De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer willen per 1 januari 2019 fuseren. De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft begin 2014 een waardenprofiel vastgesteld en heeft op 16 juni 2015 besloten tot een gemeentelijke herindeling over te gaan. Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft vervolgens een uitgebreid traject doorlopen dat op 28 juni 2016 heeft geresulteerd in de keuze van Haarlemmermeer als fusiepartner. In december 2016 stellen beide gemeenteraden het herindelingsontwerp vast.  

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn met elkaar in gesprek over het intensiveren van hun samenwerking; in eerste instantie gericht op bedrijfsvoering. De gemeente Zandvoort wil zich gaan ontwikkelen naar een gemeente die stuurt via een ‘inkoopmodel’ en heeft daarvoor Haarlem in beeld als gemeente die veel diensten zou kunnen leveren. Haarlem wenst de regionale samenwerking te versterken en staat er voor open om buurgemeenten te helpen.

De 5 gemeenten werken voor bovenregionale opgaven waaronder de decentralisaties in het sociaal domein samen met de gemeenten in de regio IJmond en de regio Amstelland-Meerlanden. Daarnaast maken zij onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De provincie vindt het wenselijk dat de gemeenten bij deze ontwikkelingen de regionale context in ogenschouw houden. De keuzes voor samenwerking en bestuurskrachtversterking moeten elkaar immers niet in de weg zitten maar bijdragen aan bestuurskrachtigere gemeenten en een sterkere regio. Restproblematiek moet worden voorkomen. De provincie zal de gemeenten daarom blijven stimuleren om in hun processen de regionale context in ogenschouw te houden.

bron: www.noord-holland.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.