Friesland

╼╾

In Fryslân wordt al heel lang samengewerkt op het gebied van water en sinds een aantal jaren ook klimaatadaptatie. De samenwerking is vastgelegd in het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat 2021-2025 (FBWK). Dit is al het derde akkoord. De afspraken gaan met name over het opstellen van een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en een Strategie en Uitvoeringsplan Waterbewustzijn. In het bestuursakkoord wordt samengewerkt tussen de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en de 18 Fryske gemeenten.

In 2018 zijn voor heel Fryslân stresstesten voor droogte, wateroverlast, hitte en overstroming opgeleverd. De resultaten zijn opgenomen in een klimaatatlas (www.frieseklimaatatlas.nl). Daarna is gestart met de Friese Klimaatadaptatie Strategie (KASF). Hierin zijn mogelijke zoekrichtingen voor klimaatadaptieve maatregelen opgenomen die kunnen worden toegepast om de leefomgeving zo veel mogelijk bestand is  te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze zijn benoemd per landschapstype (zand, klei, veen, eilanden en stedelijk gebied). De KASF is opgenomen in de klimaatatlas. 

Er wordt hard gewerkt aan het borgen van klimaatadaptatie in (omgevings)beleid, plannen en projecten. Klimaatadaptatie is een “horizontaal) onderwerp dat vele beleidsvelden en maatschappelijke opgaves raakt en ook is het nodig dat klimaatadaptatie tussen de oren van medewerkers, bewoners en bedrijven zodat kansen om de regio klimaatbestendig en waterrobuust verloren gaan. 

Voor de werkregio Fryslân zijn Pietrik Hoornstra en Tineke Pijnacker contactpersoon. Samen zijn wij Waterambassadeur voor de Friese gemeenten. Via mail bereikbaar op Pietrik.Hoornstra@leeuwarden.nl en t.pijnacker@sudwestfryslan.nl

FBWK 2021-2025

Ambtelijke trekker(s)

Tineke Pijnacker

Waterambassadeur Friese Gemeenten

"Klimaatadaptatie is een horizontaal thema dat meerdere beleidsvelden raakt"

Pietrik Hoornstra

Waterambassadeur Friesland en senior beleidadviseur water

Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.