Delfland (NAD)

╼╾

Van Afvalwaterketen naar Watercyclus in 2050
De afvalwaterketen ontwikkelt tot een watercyclus waarbij alle partijen het fysieke systeem en haar gebruikers centraal stellen. Dat vraagt om samenwerking met partijen als energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en particuliere initiatieven. De samenwerkende partners laten zich inspireren door verdienmodellen en gaan flexibel en transparant om met investeringen. 
 
Gemeenten, drinkwaterbedrijven en hoogheemraadschap van Delfland gaan vanuit NAD steeds nauwer met elkaar samenwerken richting één faciliterende en kader stellende maatschappelijke organisatie. Een die regie houdt op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus, maar ruimte laat voor initiatief en innovatie.

Procesmanager NAD

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Floor Huis in ’t Veld

Netwerk Waterketen Delfland

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Ruud Egas 

Hoogheemraadschap van Delfland
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Annette Ottolini

Evides Waterbedrijf
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Ilona Jense

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

 Bart de Leede

Gemeente Vlaardingen

 Het Netwerk Waterketen Delfland werkt op de korte termijn aan:

  • Minder sterke stijging van kosten van de keten. De ambitie voor de beoogde structurele regionale besparing bedraagt minimaal €10 miljoen voor het jaar 2050
  • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit van dienstverlening
  • Verminderen van de kwetsbaarheid van de keten.

Een groot deel van het gebied waar het NAD actief is, ligt onder zeeniveau. Tegelijk is het dichtbevolkte en dichtbebouwde gebied belangrijk voor het hele land, denk aan glastuinbouw en het bestuurlijk centrum van Nederland in Den Haag. Volksgezondheid, schoon water en het voorkomen van wateroverlast zijn cruciale gezamenlijke belangen, óók op de lange termijn. Neem hierbij ontwikkelingen op het vlak van:

  • Klimaat (heviger neerslag en langere droogteperioden)
  • Technologie (groeiende mogelijkheden voor energie- en grondstofwinning uit afvalwater)
  • Maatschappij & bestuur (de behoeften van meer mondige en betrokken inwoners) en
  • Economie & financiën (ook op lange termijn grip houden op de kosten)

en het wordt duidelijk dat aanpassingen en veranderingen noodzakelijk zijn.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.