Bowa
regio Amstel, Gooi en Vecht

╼╾

Dit is een kort overzicht van de samenwerking in de (afval)waterketen in de regio AGV, ofwel het BOWA. Het BOWA staat voor Bestuurlijk Overleg Water AGV gebied. NB. De download ‘Overdrachtsdocument 2018’ geeft een compleet beeld van de samenwerking. Het is opgesteld met als doel nieuwe bestuurders met ‘water’ in de portefeuille na de verkiezingen in het voorjaar 2018 op gelijke wijze te informeren. 

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Saskia Holthuijsen

Portretfoto

Nico Altorf

Het BOWA en de samenwerkingspartners
Realisatie van de drie in het Bestuursakkoord Water (BAW 2011) genoemde doelen moet deels gevonden worden in (regionale) samenwerking tussen organisaties. Daarvoor komen partners in de regio AGV bijeen in het BOWA.

Het BOWA bestaat uit 20 samenwerkingspartners in de regio Amstel, Gooi en Vecht. Dit zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Blaricum, De Ronde Venen, Diemen, Hilversum, Eemnes*, Gooise Meren, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht*, Uithoorn, Weesp, Wijdemeren, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en drie drinkwaterbedrijven Waternet, Vitens en PWN (* neemt ook deel aan een ander samenwerkingsverband).

De formalisering van het BOWA
De ondertekende Mantelovereenkomst ‘Samenwerking tussen gemeenten en het waterschap in het AGV‑werkgebied’ (14-02-2013) vormt de basis. Deze hoort bij de in 2011 opgestelde Intentieverklaring. De Mantelovereenkomst is in 2017 aangevuld met de ondertekende brief ‘Participatie drinkwaterbedrijven in het BOWA’.

NB. In het  ‘Overdrachtsdocument 2018’ is te vinden hoe de drinkwatervoorziening in het BOWA is georganiseerd en tevens de relatie tussen overheden en drinkwaterbedrijven, die wettelijk is vastgelegd in de drinkwaterwet.

De actuele onderwerpen in het BOWA
In 2011-2017 is een brede basis gelegd voor de regionale samenwerking op diverse onderwerpen in de (afval)waterketen die in de regio van belang zijn, met als leidraad de ‘kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid’ uit het BAW 2011. In 2017 besluit het BOWA om te gaan werken aan 4 thema’s. Hierin zijn de relevante onderwerpen ondergebracht, die aansluiten op de actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de (afval)waterketen:

  • Klimaatadaptatie;
  • Duurzaamheid;
  • Assetmanagement;
  • (personele) kwetsbaarheid / organisatie.

In 2018 werkt het BOWA aan het herformuleren van de ambitiesop deze 4 thema’s voor de komende 4 jaar. De nieuwe bestuurders kunnen op deze wijze hieraan mede hun eigen invulling geven. 

De organisatie van het BOWA (zie Organisatieschema)
Op hoofdlijnen voeren de deelnemers gezamenlijk projecten uit en delen zij effectief kennis binnen het gemeentelijk platform ISARIZ (Intergemeentelijke Samenwerking Rioleringszorg). Het Leidend Team (LT) bestaat uit de voorzitter van ISARIZ, 4 gemeentelijke managers, een afgevaardigde van de drinkwaterbedrijven en de programmamanager. Dit LT bewaakt de realisatie van de ambities en de financiën en bereidt de bestuurlijke bijeenkomsten voor. Zowel ambtelijk, bestuurlijk als in projecten is altijd een vertegenwoordiger van de drinkwaterbedrijven aanwezig. Elke themagroep bestaat uit een bestuurlijk koppel (trekkers) met bijbehorende ambtelijke inzet. Deze vorm borgt de koppeling tussen BOWA en ISARIZ. 

Het monitoren van de voortgang
Ieder voorjaar vindt een (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het BAW 2011, onderdeel (afval)waterketen. BOWA-gemeenten en AGV hebben in 2016 en 2017 gebruik gemaakt van het monitoringsinstrument dat door de koepels binnen ‘Samenwerken aan Water’ is ontwikkeld. In 2017 hebben ook drinkwaterbedrijven Waternet en PWN hieraan meegedaan.

De communicatie
In 2017 is het BOWA gestart met het op een illustratieve en luchtige manier vermelden van actuele zaken in een nieuwsbrief aan bestuurders, raadsleden, ambtelijke staf en overige geïnteresseerden.

In de gezamenlijke e‑mailgroep Isariz Googlegroups kunnen de ambtenaren onderling snel kennis uitwisselen, informatie delen en elkaar op de hoogte houden van actualiteiten (landelijk, regionaal of lokaal).

Het BOWA kent de volgende vergaderstructuur met bijbehorende indicatieve frequenties:

  • Het BOWA, 2 keer per jaar;
  • Managersoverleg, ca. 2 keer per jaar;
  • Isariz, ca. 4-6 keer per jaar;
  • Leidend Team, ca. 8 keer per jaar; 3keer per jaar aangevuld met Bestuurlijk Trio (een wethouder = voorzitter BOWA, een DB‑lid waterschap AGV en een drinkwaterdirecteur);
  • Themagroepen, wisselende samenstelling en wisselende vergaderfrequentie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.