AS50+

╼╾

De watersamenwerking As50+ bestaat in 2016 uit het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Schijndel, Uden en Veghel. Met de nieuwe gemeente Meierijstad nemen per 2017 de gemeente Sint Oedenrode en waterschap De Dommel in de samenwerking deel. Lees hier het verslag "Netwerken in de afvalwaterketen visie op samenwerken aan riolering en zuivering in de regio As50+".

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Tim Verhagen

Beleidsmedewerker Gemeente Bernheze

De ambitie van het samenwerkingsverband As50+ is om in 2020 een bedrag van 5,8 tot 6,6 miljoen euro te besparen. In 2020 dient het gemiddeld gewogen ‘afvalwaterketentarief’  met 16 % te zijn gedaald ten opzichte van de prognose uit 2010. Concreet betekent dit een daling van € 408 naar maximaal € 344.

De partijen hebben een bestuurlijke overeenkomst ondertekend (vastgesteld in de verschillende besturen). In het ‘Meerjarenprogramma projectenaanpak doelmatig waterketen’ zijn diverse projecten, planning, personele inzet en kostenverdeling overeengekomen. De voortgang wordt conform overeenkomst, door de Stuurgroep, via een ‘Jaarplan’ en ‘Jaarverslag’, bewaakt. Indien noodzakelijk kan en stuurt de Stuurgroep bij.

Alle partijen zijn gelijkwaardige partners in het proces. Het proces wordt begeleid door een bestuurlijk trio bestaande uit de wethouders van de gemeenten Uden en Veghel en een lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas.
De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door medewerkers van de deelnemende partijen wat wordt gecoördineerd via een overleg van (beleids)medewerkers van alle partijen.  Ten behoeve van organisatorische borging van de op te stellen bestuursovereenkomst vind consultatie van het management van de deelnemers, afstemming met het “kernteam management” en regionale gemeentesecretarissenkring plaats.  Door de waterambassadeurs Brabant Midden (Albert-Jan Vester) en Brabant Oost (Harold Soffner) vind bovenregionale kruisbestuiving en actieve uitwisseling van bovenregionale producten plaats.

(Plan van) Aanpak
Door een ambtelijke werkgroep wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de bestuurlijke opdracht. De voorzitter van de ambtelijke werkgroep koppelt regelmatig terug richting het “kernteam management” bestaande uit de gemeentesecretarissen van de gemeenten Uden, Boxtel en Helmond, directeur stadsbeheer van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de secretaris directeuren van waterschap Aa en Maas en de Dommel en de bestuurlijke trekkers.
In juni 2012 heeft de ambtelijke werkgroep de regionale situatie, regionale besparingspotenties,  besparingsrichtingen en ‘best practices’  in beeld gebracht en bestuurlijk opgeleverd (zie bijgevoegd document). De tussenrapportage is in de diverse besturen gebracht.

De periode tot januari 2013 zal worden benut om de doelstellingen en de regionale besparingspotenties verder te concretiseren, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en het opstellen van een bestuursovereenkomst.

Via consultatie van het management van de deelnemers, afstemming met het “kernteam management” en regionale gemeentesecretarissenkring zal tevens worden gestreefd naar een organisatorische borging van de op te stellen bestuursovereenkomst.

In het traject zijn o.a de volgende documenten vastgesteld:

Een voorbeeld van een bestuurlijk besluit (document 20110530) waarmee is ingestemd met de bestuurlijke opdracht (door de werkgroep is 1 documentsjabloon gemaakt voor alle besturen)

Een voorbeeld van een bestuurlijk besluit (document 20120530) waarmee onder meer wordt ingestemd met de resultaten van de tussenrapportage en er een opdracht wordt gegeven om de aanbevelingen en verkende ambities verder uit te werken (door de werkgroep is wederom 1 documentsjabloon gemaakt voor alle besturen).

Samenwerkingsovereenkomst As50+ (document 20130418) en meerjarenprogramma met projectfiches (document 20130418 bijlage bij overeenkomst). Met deze overeenkomst komen waterschap Aa en Maas, de gemeenten Boekel, Bernheze, Maasdonk, Oss, Landerd, Veghel, Uden en Schijndel overeen om met een netwerkorganisatie samenwerking in de (afval)waterketen tot stand te brengen. De samenwerking beoogt kostenbesparing, kennisdeling, kwaliteitsverbetering (incl. innovatie) en vermindering van kwetsbaarheid.

In de overeenkomst is onder meer:
a. een bestuurlijke en ambtelijke organisatie overeengekomen
b. een meerjarenprogramma overeengekomen (zie document 20130418 bijlage bij overeenkomst)
c. een kostenverdeling overeengekomen
d. de minimale kostenvermindering (besparingen) overeengekomen
e. inzicht gegeven in de prognose (ontwikkeling) van het afvalwaterketentarief van de regio (gewogen prognose uit 2010 is afgezet tegen de prognose van 2012)
f. overeengekomen om investeringen op elkaar af te stemmen

Een voorbeeld van een bestuurlijk besluit (document 20130115). In dat besluit wordt naast het instemmen met de overeenkomst (en meerjarenprogramma) de doelstelling/ambitie vastgesteld om het gemiddeld regionaal afvalwaterketentarief in 2020 met 17% te hebben verlaagd t.o.v. de prognose in 2010, concreet betekent dit van € 434 naar € 360 per gezin per jaar (populair gezegd minder dan € 1,--/per gezin per dag). Door de werkgroep is wederom 1 documentsjabloon voor alle besturen gemaakt.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.