AS50+

╼╾

De watersamenwerking As50+ bestaat anno 2022 uit het waterschap Aa en Maas, Brabant Water en de gemeenten Bernheze, Boekel, Oss, Maashorst en Meierijstad.  In 2022 werken we via een nieuwesamenwerkingsovereenkomst, met als titel: watersamenwerking As50+ 2022-2026:  Duurzaam Denken Zaken Doen. We hebben vastgelegd dat we de aankomende periode met de volgende 4 thema’s aan de slag gaan: Kwetsbaarheid en Vakmanschap, Samenwerken en Organiseren, Optimalisatie en Innovatie, Gezondheid en klimaat. 

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Tim Verhagen

Beleidsmedewerker Gemeente Bernheze

Op 18 april 2013 is de “Watersamenwerking As50+” ontstaan door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsprogramma voor de periode 2013-2016. In de afgelopen 9 jaar zijn daar nog 2 nieuwe overeenkomsten aan toegevoegd en begin 2022 hebben we onze 4e samenwerkingsovereenkomst ondertekend: De agenda watersamenwerking As50+ 2022-2026: Duurzaam Denken Zaken Doen.

De As50+ samenwerking is ontstaan vanuit de afvalwaterketen samenwerking. De concrete opdracht waar het samenwerkingsverband zijn oorsprong in vond – door samenwerken kosten besparen – is gedeeltelijk weggevallen. De afgelopen jaren hebben we namelijk bewezen dat we door samen op te trekken, besparingen kunnen realiseren. Zo hebben we de afgelopen jaren op allerlei gebieden resultaten behaald. Sommige van die resultaten waren eenmalig, zoals een gezamenlijke watervisie, klimaatstresstesten, gezamenlijk bouwsteen omgevingsvisie en een monitoringsplan afvalwaterketen. Andere hebben een cyclisch karakter en zetten we voort, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, gezamenlijke contracten voor het reinigen van kolken en het inspecteren van rioleringen, Operatie Steenbreek acties en campagnes goed rioolgebruik. Met deze resultaten hebben we het oorspronkelijke besparingsdoel dan ook ruimschoots behaald. Deze resultaten zijn de motor geweest voor het verder intensiveren van de samenwerking en het oppakken van meer gezamenlijke projecten en activiteiten op onder andere het gebied van klimaatadaptatie. 

Sinds de start van de vorige samenwerkingsovereenkomst (2016) is de aandacht voor klimaatverandering sterk toegenomen, veroorzaakt door de droge zomers (2018 t/m 2020) en de overstroming in Limburg (2021). De As50+ is het regionale aanspreekpunt voor klimaatadaptatie, door te functioneren als werkregio in het kader van het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Daarmee vormt de As50+ de verbinding naar nationaal en provinciaal beleid, kennis en financieringsmogelijkheden zoals de Impulsregeling klimaatadaptatie.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren hebben we onze samenwerking opnieuw gestructureerd. De aankomende jaren werken we samen aan de hand van 4 lagen:

  • Een half jaarlijks overleg waarin alle ambtenaren, managers en bestuurders samenkomen om de voortgang van de samenwerking te monitoren, successen te vieren en te leren van zaken die beter hadden gekund. De onafhankelijke procesleider is de secretaris van dit overleg.
  • De stuurgroep. Dit is een mix van bestuurders en managers, met tenminste vertegenwoordiging van zowel gemeenten, waterschap als Brabant Water. De onafhankelijke procesleider is de secretaris van deze stuurgroep. 
  • Een 6 wekelijks beleidsoverleg. Dit is het hart van de samenwerking. Hierin neemt vanuit elke partner een medewerker deel. De deelnemers zijn ook projectleider van een van de ‘zaken’. 
  • Projectteams. Per opgave / thema / zaak stellen we een team samen. Er wordt gewerkt via projectfishes, die de opgaven en kaders omschrijven. Daarbij kunnen ook specialisten worden ingezet die niet in het beleidsoverleg deelnemen. 

(Plan van) Aanpak
Door een ambtelijke werkgroep wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de bestuurlijke opdracht. De voorzitter van de ambtelijke werkgroep koppelt regelmatig terug richting het “kernteam management” bestaande uit de gemeentesecretarissen van de gemeenten Uden, Boxtel en Helmond, directeur stadsbeheer van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de secretaris directeuren van waterschap Aa en Maas en de Dommel en de bestuurlijke trekkers.

Met deze nieuwe structuur zetten we ons de aankomende jaren in op de volgende thema’s:

Kwetsbaarheid en vakmanschap
We agenderen het thema personele kwetsbaarheid bij bestuur en management. We analyseren de huidige situatie en brengen de risico’s en gevolgen in beeld. We stellen samen met bestuur en management een gezamenlijke ambitie en handelingsperspectief vast voor de toekomst. 

Samenwerken en organiseren
We pakken waar mogelijk operationele, tactische en strategische beleidstaken gezamenlijk op om kosten te besparen, de kwaliteit te verhogen en kennis te delen. We organiseren samen het beheer en maken gebruik van elkaars expertise. Waar nodig contracteren we samen specialistische expertise om onze doelen te bereiken. We doen een gezamenlijk beroep op de impulsgelden van het Rijk en subsidie van de provincie voor versnelde aanpak van klimaatadaptatie. 

Optimalisatie en Innovatie 
We gebruiken onze samenwerking om uitvoering en beleid samen te optimaliseren en te innoveren en delen daarvoor gegevens, informatie en kennis. Waar nodig contracteren we samen specialistische expertise om onze doelen te bereiken.

Gezondheid en klimaat
We lossen wateroverlast in stedelijk gebied lokaal op. Regionaal delen we kennis en ervaringen. We agenderen en verbinden de thema’s hitte, droogte en overstroming als regionaal en daarmee gemeentegrens overstijgend vraagstuk op het vlak van ruimtelijke ordening, gezondheid en leefbaarheid. Als samenwerkingsverband werken we samen aan water- en klimaatbewustzijn met behulp van onder meer Operatie Steenbreek en Regio NOB. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.