Afvalwaterteam Etten
Achterhoek+

╼╾

Het Afvalwaterteam Etten bestaat uit de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en waterschap Rijn en IJssel. In het afvalwaterteam Etten werken de gemeenten em het waterschap samen in het cluster van de drie zuiveringskringen Etten, Varsseveld en Wehl.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Bas Berends

Gemeente Doetinchem

De ambitie van het afvalwaterteam is het realiseren van een efficiënte afvalwaterketen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier, een transparante afvalwaterdienst voor bewoners en bedrijven en een doelmatig en duurzaam afvalwaterbeheer door de afvalwaterpartners. De afvalwaterpartners willen het dagelijks functioneren van de afvalwaterketen uitvoeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De partners willen ook de kwetsbaarheid verminderen van het functioneren van de afvalwaterketen en de organisatie ervan plus de kwaliteit (duurzaamheid) van de afvalwaterketen vergroten door o.a. het ontplooien van gezamenlijke innovaties.

Door de bestaande organisaties wordt in een netwerk (ambtelijk afvalwaterteam) samengewerkt. In het bestuurlijk afvalwaterteam Etten, dat het netwerk aanstuurt, hebben drie wethouders en een heemraad zitting. Het ambtelijk afvalwaterteam Etten initieert en stuurt de projecten en processen aan die in het 1e en 2e afvalwaterakkoord zijn opgenomen. Verder stelt het team gezamenlijk bestuursvoorstellen op en stemt het dagelijks beheer in de afvalwaterketens af. De inwoners, de vier besturen en organisaties worden door het communicatieteam Etten voorgelicht en op de hoogte gebracht van bereikte resultaten. 

Overige informatie
Na een regionaal feitenonderzoek is in december 2012 het 2e afvalwaterakkoord getekend. Het uitgevoerde regionale feitenonderzoek laat zien welke opgaven er in deze drie gemeenten en zuiveringskringen liggen ten opzichte van de doelen.

Door de hechte samenwerking sinds 2007 (1e afvalwaterakkoord), hebben de partners gezamenlijk maatregelen ontworpen en getroffen waarmee in 2020 meer dan de helft van de opgaven wordt behaald. Voor het bereiken van het resterende deel is een actieplan opgesteld dat met de ondertekening van het afvalwaterakkoord van start gaat. Vier activiteiten uit het actieplan (zie Resultaten en voortgang samenwerking) vormen voortaan integraal onderdeel van het dagelijkse beheer van de afvalwaterketen. Verder wordt er in 2013 een gezamenlijke visie opgesteld over de toekomstige afvalwaterketen, om nog meer sturing te kunnen geven aan de werkprocessen en investeringen tot 2020.

Resultaten en voortgang samenwerking
De afvalwaterpartners hebben sinds de ondertekening van het 1e afvalwaterakkoord in 2007 in afvalwaterteam Etten samengewerkt op het gebied van riolering en zuivering.

Vooral door het uitvoeren van lokale onderzoeken naar bijvoorbeeld de afvalwaterstructuren en door het uitwisselen van kennis. Er zijn optimalisatie- en waterkwaliteitsspoorstudies uitgevoerd voor de goede afweging van maatregelen en voor besparing op geplande investeringen. Operationeel is gezamenlijk het reinigen en inspecteren van riolen aanbesteed door de drie gemeenten. Ook is de communicatie gezamenlijk opgepakt, bijvoorbeeld via het plaatsen van publicaties in de huis-aan-huisbladen. Een ander voorbeeld is het bezoek van ca. 1250 mensen op een open dag op de zuiveringsinstallatie van Etten, waar gelijktijdig de Rioned tentoonstelling over rioolbeheer te zien was. Er loopt een onderzoek naar gezamenlijk gemalenbeheer.

De rioleringszorg is in de drie gemeenten op orde terwijl er vergeleken met het landelijke gemiddelde er binnen de rioleringszorg een personeelstekort bestaat [benchmark riolering 2010]. De prestaties van de drie zuiveringen zijn goed en gemiddeld vaak beter dan bij de andere waterschappen [bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2009].

Verdere optimalisatie van de afvalwaterketen biedt de mogelijkheid het functioneren van riolering en zuivering nog beter op elkaar af te stemmen. Daarom is er gestart met de 2e OAS (optimalisatiestudie).

De minder meerkosten die in 2020, in navolging van het Bestuursakkoord Water, bereikt het afvalwaterteam door het afkoppelen van verharding en het afstemmen van investeringen in de afvalwaterketen op de werkzaamheden in de openbare ruimte.

Er wordt een gezamenlijk gedragen toekomstvisie opgesteld, waarin de toenemende vervangingsopgave, de klimaatverandering, de relatie met openbare ruimte en duurzaamheid (afvalwater is energie- en grondstoffenbron) leidende thema’s zijn.

De visie wordt richtinggevend voor beleid, maatregelen en investeringsbeslissingen. Voor het realiseren van de resterende opgaven tot 2020 is een top 5 van kansrijke samenwerkingsmogelijkheden geselecteerd die de komende tijd uitgevoerd worden. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.