privacyverklaring

╼╾

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Privacy

 • Samenwerken aan Water neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordatugebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan onsverstrekt.
 • Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier teverwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wijverwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waaromwij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Samenwerken aan Water in deze eenzo genaamde: verantwoordelijke. 

EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Van u als websitebezoeker

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door het uploaden van een bestand
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Samenwerken aan Water kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.klootwijk@breda.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Samenwerken aan Water verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;
 • Bij te kunnen houden welke bezoekers zich hebben aangemeld voor de verschillende events;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoelang we gegevens bewaren
Samenwerken aan Water zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: m.klootwijk@breda.nl.

DELEN MET ANDEREN

Geen verkoop!

 • Samenwerken aan Water verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Samenwerken aan Water blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Typeform
Samenwerken aan Water gebruikt Typeform voor het aanmelden voor events. De communicatie via Typeform is beveiligd door middel van SSL-certificaat. Typeform is een verwerker in de zin van de AVG. Samenwerken aan Water heeft alle nodige maatregelen getroffen om de gegevensverwerking via deze verwerker in lijn te brengen met de privacywetgeving, waaronder het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
Samenwerken aan Water maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 • Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics.
 • Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Wat als u niet van cookies houdt?
U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Uw rechten

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Samenwerken aan Water hebben, stuur dan een verzoek naar m.klootwijk@breda.nl.
 • Samenwerken aan Water wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • Samenwerken aan Water zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Samenwerken aan Water veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

BEVEILIGING EN VERSIE

Wij nemen het echt serieus
Samenwerken aan Water neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via m.klootwijk@breda.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 17/07/18.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.