Sfeerelement

Prognose tot 2040: toename drinkwatergebruik

19 september 2022

Vewin publiceert vandaag het rapport ‘Prognoses drinkwatergebruik in Nederland tot en met 2040’. Volgens de ‘basisprognose’ zal het gebruik tot 2040 toenemen. De toekomstige groei is onder andere afhankelijk van de voorziene toename van het aantal inwoners en de mate van besparing. Het rapport is geschreven door PB Icastat en Royal HaskoningDHV, in opdracht van Vewin.

Meerdere prognoses 
Het rapport toont het gerealiseerde drinkwatergebruik in Nederland in historisch perspectief tot 1980. Daarnaast zijn er meerdere prognoses uitgewerkt. De basisprognose is gebaseerd op een continuering van de huidige ontwikkeling. Een boven- en ondergrens geven een indruk van de mogelijke bandbreedte van de ontwikkeling van het drinkwatergebruik. Daar bovenop is nog een extra bovengrens aangegeven, die invulling geeft aan de maximale invloed van extreme zomereffecten. 

Toename huishoudelijk gebruik
Na een jarenlang stabiel drinkwatergebruik, neemt het gebruik sinds 2014 toe. In de basisprognose neemt het gebruik tot 2040 verder toe met 75 miljoen m3 (van 1.197 miljoen m3 in 2021 tot 1.272 miljoen m3 in 2040). De belangrijkste oorzaak is de groei van het aantal inwoners, tot ruim 19 miljoen in 2040. Het huishoudelijk gebruik neemt hierdoor toe (bij een ongeveer gelijkblijvend gebruik per inwoner).

Stabilisatie zakelijk gebruik
Voor het zakelijk gebruik als geheel (industrieel, agrarisch en overig) beschrijven de onderzoekers een stabilisatie, in de basisprognose. Binnen het zakelijk gebruik blijft het gebruik door de industrie ongeveer gelijk doordat de effecten van economische groei en waterbesparing elkaar in evenwicht houden. Het agrarisch gebruik neemt af door inkrimping van de veestapel maar daar staat een stijging tegenover van het overig zakelijk gebruik, zoals in kantoren, dat meegroeit met de groei van het aantal inwoners.

Lees het rapport Prognoses drinkwatergebruik in Nederland tot en met 2040

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.