Nieuwsoverzicht september 2021

╼╾

Vanuit het buitenland inspiratie opdoen 
bij de waterschappen

1 september 2021

Hoe werken de Nederlandse waterschappen? Om dat te laten zien aan het buitenland heeft Dutch Water Authorities 9 Engelstalige video’s van innovatieve waterschapsprojecten gemaakt. Zodat buitenlandse waterbeheerders ondanks de coronapandemie toch virtueel op bezoek kunnen komen.

Waterschappen: ‘Integrale aanpak bodem en ondergrond is hard nodig’

3 september 2021

Voor een Commissiedebat Leefomgeving op 9 september hebben de waterschappen Kamerleden een aantal aandachtspunten meegegeven over gewasbeschermingsmiddelen en over bodem en ondergrond.

Duurzaam en circulair verwerken van rioolslib

6 september 2021

Na de ondertekening vandaag,  1 september 2021, gaan Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie Zutphen en Royal HaskoningDHV samenwerken aan oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 vrijkomt. 

Stuur je ideeën in voor de Waterinnovatieprijs

8 september 2021

De waterschappen werken elke dag hard aan een klimaatbestendig en watervriendelijk Nederland voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn innovatieve ideeën nodig. Stuur jouw innovatie in voor de Waterinnovatieprijs 2021!

Scheppen voor schoon water

14 september 2021

De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door tot en met 18 september te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon. 

Eerste stap richting nieuwe meetmethode microplastics uit kleding

16 september 2021

Bij het maken, dragen, wassen en drogen van synthetische kleding komen microplastics vrij, alleen hoeveel en hoe is nog onduidelijk. De ontwikkeling van een nieuwe meetmethode is een grote stap op weg naar minder milieuvervuiling en mogelijke gezondheidseffecten door microplastics uit kleding. 

Kwaliteit drinkwaterbronnen speelt belangrijke rol bij Kamerdebat over Mestbeleid

21 september 2021

Op 15 september debatteerde de Tweede Kamer over het mestbeleid en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP). Het belang van schone bronnen voor drinkwaterproductie kwam regelmatig aan de orde. Daarnaast stelden Kamerleden dat het 7e NAP moet zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen uit de Nitraatrichtlijn en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) tijdig gehaald worden, vooral bij grondwater bestemd voor drinkwaterproductie. 

Pleidooi voor Europese einde-afvalstatus voor grondstoffen uit rioolwater

23 september 2021

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) heeft gepleit voor einde-afvalcriteria voor grondstoffen uit rioolwater en zuiveringslib. Dat deed hij in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie

Waterschappen: als 1 overheid aan de slag met digitalisering

28 september 2021

Op 28 september organiseert de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken een rondetafelbijeenkomst. Ook voor de waterschappen zijn digitalisering en de digitale transformatie belangrijke thema’s.

Hilde Niezen nieuwe directeur van Stichting RIONED

30 september 2021

Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu
nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag
op 27 januari.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.