Nieuwsoverzicht oktober 2022

╼╾

Nieuwe Europese wetgeving goed voor de waterkwaliteit

31 oktober 2022

De Europese Commissie heeft op 26 oktober een pakket aan voorstellen gepresenteerd dat moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Het gaat om modernisering van bestaande waterwetgeving in het kader van het ‘Zero pollution action plan’. De Europese lidstaten en het Europees Parlement gaan zich over de voorstellen buigen. Daaruit kunnen nog aanpassingen komen.

‘De watertransitie én de warmtetransitie moeten in de ondergrond tot hun recht kunnen komen’

27 oktober 2022

De koepelorganisaties waar Hans Bolscher en Peter van der Velden voorzitter van zijn – respectievelijk Geothermie Nederland en Vewin – staan met hun branche voor een grootschalige transitie. Met welke opgaven hebben zij te maken en hoe verhouden de belangen van hun sectoren zich tot elkaar?

Waterspiegel 3: Woningbouwopgave, kwaliteit Maaswater en geothermie

26 oktober 2022

Waterspiegel nummer 3, 2022 is verschenen. In dit nummer aandacht voor de woningbouwopgave in Nederland en de drinkwatervoorziening. Ook gaan we na wat de samenwerking in de Schone Maaswaterketen heeft opgeleverd en maken we nader kennis met Paulien Pistor, directeur PWN.

Reactie op RIVM-rapport PFAS in Nederlands drinkwater

20 oktober 2022

Het Nederlands drinkwater voldoet aan de eisen vanuit de Europese Drinkwater Richtlijn voor PFAS, zo concludeert het RIVM-rapport dat de meetgegevens van de drinkwaterbedrijven tussen 2015 en 2021 evalueerde. Tegelijkertijd adviseert het RIVM de concentraties PFAS-stoffen in drinkwater in delen van Nederland te verlagen om de totale blootstelling aan PFAS te helpen beperken. 

Waterschappen streven naar klimaatneutraliteit in 2035

17 oktober 2022

De waterschappen hebben op 14 oktober bekend gemaakt te streven naar klimaatneutraliteit in 2035. Zij leggen daarmee de lat voor duurzaamheid hoger dan de landelijke ambities en hopen andere partijen te inspireren.

Motie Tweede Kamer roept op tot tijdig aanpakken belemmeringen drinkwatervoorziening in Programma Woningbouw

14 oktober 2022

Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft gisteren in het tweeminutendebat over Wonen een motie ingediend waarmee hij de regering verzoekt de belemmeringen in procedures en regelgeving, waarmee de drinkwaterbedrijven kampen, in kaart te brengen en deze vervolgens aan te pakken bij de bouw van woningen en bedrijven. 

Remkes ondersteunt ‘Water en Bodem sturend’ in stikstofadvies

10 oktober 2022

Op 5 oktober heeft Johan Remkes zijn advies om de stikstofcrisis vlot te trekken gepresenteerd aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). In zijn advies stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten om natuurherstel mogelijk te maken. 

Save the date Bijeenkomst 'Samenwerken aan Water'

4 oktober 2022

Graag nodigen we je uit voor een veelzijdig programma rondom Inspiratie in samenwerking in water & klimaat waarin diverse ambtelijke medewerkers uit het hele land samenkomen. 

Waterpoort Woningbouwopgave en (drink)water: hoe dan?

4 oktober 2022

Op donderdag 29 september organiseerden Vewin en de Unie van Waterschappen de tweede  Waterpoort, een debatavond in Perscentrum Nieuwspoort onder leiding van dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen. Het thema van de avond was 'Woningbouwopgave en (drink)water: hoe dan?'

Waterschappen: ‘Stem gebruik gewasbeschermingsmiddelen snel af op KRW’

3 oktober 2022

Op 5 oktober is in de Tweede Kamer een Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen met minister Schouten gepland. De waterschappen zijn bezorgd over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze vragen de Kamer daarom aandacht voor een aantal punten.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.