Nieuwsoverzicht november 2021

╼╾

Waterschappen: laat waterkwaliteitsdossier geen tweede stikstofdossier worden

30 november 2021

Op 1 en 2 december bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2022. De waterschappen vragen de Kamer aandacht te besteden aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en aan de stikstofaanpak.

Rapport: betrek waterschappen op tijd bij de keuze van woningbouwgebieden  

25 november 2021

Op welke manier kan klimaatadaptatie worden meegenomen in de locatiekeuze en inrichting van woningbouwgebieden? De koepels van decentrale overheden, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de staf van de Deltacommissaris hebben deze vraag samen onderzocht en uitgewerkt.

Laat waterkwaliteit profiteren van stikstofaanpak

23 november 2021

Wetenschappers van verschillende kennisinstituten hebben gekeken wat de ecologische, ruimtelijke en sociaaleconomische effecten zijn van een gebiedsgerichte integrale aanpak van stikstof. Op 12 november heeft demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verschillende publicaties hierover aangeboden aan de Tweede Kamer.

Waterschappen: meer geld en aandacht voor klimaatadaptatie

18 november 2021

Voor het wetgevingsoverleg Water van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat van 22 november vragen de waterschappen meer aandacht voor klimaatadaptatie. Ook delen ze hun zorgen over de huidige waterkwaliteitsaanpak. Daarnaast vragen de waterschappen de Kamerleden om de minister aan te sporen een besluit te nemen over het belastingstelsel van de waterschappen.

WGO Water 22 november: alles op alles zetten voor halen KRW-doelen 2027

16 november 2021

​In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water (WGO)  in de Tweede Kamer op maandag 22 november vraagt Vewin de Kamerleden om alles op alles te zetten om de doelen van de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027 te halen. Voor het tijdig halen van de KRW-doelen is in de plannen van  het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat het voldoende is alle benodigde maatregelen uiterlijk in 2027 te nemen.

Waterschap Rijn en IJsel investeert miljoenen in klimaatmaatregelen

11 november 2021

Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren miljoenen euro’s aan maatregelen als gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering ziet zij als een brede maatschappelijke opgave waar zij samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden de schouders onder wil zetten. Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel: “Klimaatverandering gaat harder en is ingrijpender dan we hadden voorzien.  

Kamer vraagt aandacht voor wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen

9 november 2021

De Tweede Kamer heeft de signalen van de watersector over de wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen goed opgepakt. Het verslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel sluit aan bij het standpunt van de drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Waterschappen: ‘Watersnood Limburg geen incident, nationale regie nodig’ 

4 november 2021

Op 2 november hebben waterschap Limburg, de provincie Limburg en verschillende Limburgse gemeenten de Limburgse Propositie Water aangeboden aan demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Water) en aan de Tweede Kamer. Hiermee vragen zij aandacht en concrete stappen in het klimaatbestendig maken van Limburg. 

Samenwerken aan een plasticvrij Zuid-Holland

1 november 2021

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en provincie Zuid-Holland gaan samen de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland realiseren.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.