Sfeerelement

Nieuwe periode Landbouwportaal Noord-Holland vanaf juni

13 mei 2022

11 mei heeft het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuwe periode van het Landbouwportaal vastgesteld, tot en met december 2023. We merken veel veranderbereidheid onder agrariërs om hun bedrijf toekomstbestendig te maken door de bodem- en waterhuishouding op orde te brengen.

Het hoogheemraadschap wil dit blijven faciliteren en stimuleren. Een nieuwe subsidieverordening voor bovenwettelijke maatregelen op agrarische bedrijven, ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit, kan deze beweging een extra zetje in de goede richting geven. Coachbezoeken kunnen worden aangevraagd via www.landbouwportaalnoordholland.nl. Subsidieaanvragen voor bovenwettelijke maatregelen zijn weer mogelijk vanaf 7 juni 2022.

In beweging
Hoogheemraad Siem Jan Schenk: "Het is mooi om deze beweging naar meer water- en bodembewust ondernemen te zien. Veel Noord-Hollandse boeren staan open voor het gratis advies van de Landbouwportaal-coaches en gaan daadwerkelijk aan de slag om verbeteringen op hun bedrijf te doen. Dat hoeven lang niet altijd grote investeringen te zijn. Vaak helpen een frisse blik op het erf en wat tips hen al op weg. Voor wie wel kan investeren in bovenwettelijke maatregelen, kunnen we als waterschap met deze nieuwe subsidieronde een bijdrage doen."

Bijna 1.500 deelnemers
Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland vier jaar geleden, hebben bijna 1.500 agrariërs zich aangemeld en diverse maatregelen getroffen om de bodem- en waterkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. De deelnemers stellen het gratis coachbezoek zeer op prijs. De coaches adviseren over de thema's erfafspoeling van mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen.

Subsidieverordening en maatregelenlijst
De subsidieverordening en maatregelenlijst Bodem & Water van de vorige periode is verlopen. Een nieuwe verordening en maatregelenlijst zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden op www.landbouwportaalnoordholland.nl en gelden voor alle aanvragen die bij heropening van de subsidiemogelijkheid worden ingediend. Deelnemers die voor 11 mei 2022 een bedrijfsbezoek van een coach hebben gehad, kunnen voor meer informatie over hun aanvraag contact opnemen met de helpdesk (088-8886630) of op de website kijken.

Unieke samenwerking
Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit 'Samenwerken aan Bodem & Water'; een samenwerking op initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met LTO Noord, de vier agrarische collectieven, KAVB, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.