Nieuwsoverzicht mei 2022

╼╾

Water en bodem sturend in ruimtelijke ordening in kamerbrief minister

27 mei 2022

Ruimte in Nederland is schaars. Dat vraagt om scherpe keuzes over wat we waar doen. Concreet: waar bouwen we huizen, waar is ruimte voor natuur, waar kan het beste landbouw plaatsvinden. In een kamerbrief heeft minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge drie perspectieven geschetst die moeten helpen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Uitgangspunt bij alle drie de perspectieven is: water en bodem sturend.

Waterschappers gezocht voor opleidingsprogramma internationaal waterschapswerk

25 mei 2022

Komend najaar start op initiatief van het NWB Fonds het nieuwe KIWI-programma voor de periode 2022 - 2024. KIWI staat voor Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal. Het is een opleidingsprogramma voor waterschappers die bij internationale projecten willen werken. Geïnteresseerde waterschappers kunnen tot 17 juni solliciteren voor dit programma.

Start werkzaamheden project Regge Pelmolen Rijssen

20 mei 2022

De Regge is de afgelopen jaren vrijwel geheel heringericht. Met het project Regge Pelmolen Rijssen vult het waterschap Vechtstromen nu een van de laatste ontbrekende schakels in. De komende periode voert aannemer Hoftijzer Verhuur en Aannemingsbedrijf bv uit Aalten de werkzaamheden uit.

Watertekort in Flevoland rond 2050

18 mei 2022

De verwachting is dat er rond 2050 gemiddeld eens in de 20 jaar watertekorten optreden. Ook veranderen de chlorideconcentraties in het grond- en oppervlaktewater. Dit zijn uitkomsten van een onderzoek, dat in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland is uitgevoerd. Het waterschap gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om zich goed voor te bereiden op de toekomstige waterbeschikbaarheid. Mogelijke oplossingsrichtingen worden de komende periode samen met gebiedspartners verder onderzocht. 

Nieuwe periode Landbouwportaal Noord-Holland vanaf juni

13 mei 2022

11 mei heeft het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuwe periode van het Landbouwportaal vastgesteld, tot en met december 2023. We merken veel veranderbereidheid onder agrariërs om hun bedrijf toekomstbestendig te maken door de bodem- en waterhuishouding op orde te brengen.

Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

10 mei 2022

Het is droog in Nederland. Waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen maatregelen waar nodig. Zo wordt in diverse gebieden extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. In het zuiden van het land zijn diverse onttrekkingsverboden voor grond- en oppervlaktewater van kracht.

Maatregelen op landbouwpercelen helpen om wateroverlast bij hevige buien te verminderen

6 mei 2022

Agrariërs, WUR, LLTB, Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben de afgelopen 3 jaar gezamenlijk praktijkproeven uitgevoerd om extra water vast te kunnen houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. De resultaten van het afgelopen jaar zijn, net als die in de jaren ervoor, positief. De proeven geven agrariërs inzicht in de mogelijkheden om extra water vast te houden. 

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

5 mei 2022

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. 

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.