Nieuwsoverzicht MAART 2021

╼╾

Polderkennis op peil: poldergerichte opzet in Utrecht succesvol door samenwerking boeren en waterschap

30 maart 2021

In het project Polderkennis op Peil hebben circa 100 veehouders in West-Utrecht de afgelopen drie jaar in tien studiegroepen gewerkt aan watergerelateerde problemen in hun eigen polder. Veehouders, waterschappen en agrarische collectieven voor agrarisch natuurbeheer wisselden in deze groepen kennis en ervaringen uit

Afspraken versnellingstafels waterkwaliteit vastgesteld, focus nodig op goede uitvoering

26 maart 2021

De minister van IenW heeft onlangs de afspraken gepresenteerd die voortkomen uit de eind 2018 opgerichte 'Versnellingstafels'. Deze tafels zijn toen ingericht om via concrete  maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit.

Waterschap Brabantse Delta zet samen met tien andere partners het werk aan natuur en water op de Brabantse Wal voort

22 maart 2021

Op 17 maart ondertekenden elf organisaties, waaronder waterschap Brabantse Delta, een ‘aanvullende’ overeenkomst (addendum) om de samenwerking op het gebied van natuur en water op de Brabantse Wal voort te zetten. Ook de Vlaamse organisaties Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos werken hieraan mee. 

Noord-Bevelandse boeren meten water

19 maart 2021

Gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en twintig Noord-Bevelandse agrariërs zijn gestart met het project ‘Boeren meten water’. Doel van het project is om het zoutgehalte in het oppervlaktewater in beeld te brengen. 

Riothermiesystemen beïnvloeden stikstofgehalte effluent rwzi’s

17 maart 2021

Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen.

Nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie sluit naadloos aan op pleidooi klimaatrobuust watersysteem

12 maart 2021

 Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd, deze strategie is onderdeel van de EU Green Deal. Deze nieuwe EU strategie sluit naadloos aan bij het pleidooi van Vewin en de Unie van Waterschappen voor een nationale watertransitie en een klimaatrobuust watersysteem.

Waterschappen blij met samenwerking in het GroenPact

08 maart 2021

In het samenwerkingsverband GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Waterschappen steunen het GroenPact en werken aan dezelfde doelstellingen.

Samenwerkingsafspraken NOVI ondertekend

05 maart 2021

Op 3 maart ondertekenden VNG, IPO, de Unie van Waterschappen en het rijk de samenwerkingsafspraken bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is de langetermijnvisie van het rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Europese Commissie pleit voor snelle en slimme klimaatadaptatie

02 maart 2021

Op 24 februari heeft de Europese Commissie de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd als onderdeel van de Green Deal. De Unie van Waterschappen heeft bij de totstandkoming van deze strategie gewezen op de belangrijke rol van water bij klimaatadaptatie.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.