Nieuwsoverzicht

╼╾

Oss heeft ook op gebied van klimaatadaptatie baat bij watersamenwerking

29 maart 2019

Watersamenwerking As50+ is een regio in Nederland waarbij gemeentes en waterschap samenwerken op het gebied van water. Oss maakt samen met het waterschap Aa en Maas en de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden deel uit van deze samenwerking.

Aanpak microverontreinigingen

28 maart 2019

Waterbeheerders en het Rijk maken serieus werk van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu om de waterkwaliteit te verbeteren.

Unie onderschrijft aanpak medicijnresten Europese Commissie

25 maart 2019

De Europese Commissie heeft op 11 maart 2019 een strategische aanpak van medicijnresten in het milieu gepubliceerd. De Unie van Waterschappen is blij met deze strategie en ziet die als een bevestiging dat we in Nederland de goede aanpak hebben gekozen.

Resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2018

25 maart 2019

In 2018 heeft Waterschap Limburg met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) weer mooie stappen vooruit gezet in het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit!

Stijgende lijn bodem- en watermaatregelen landbouw

23 maart 2019

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Dit blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Rotterdams stadsnatuurpark fungeert als waterberging

22 maart 2019

In Rotterdam is het Essenburgpark geopend. Dit grote natuurlijke wandelgebied is tevens een waterberging voor de wijk. Als het bijzonder hard regent, kan hier zo’n 5.500 kubieke meter water worden opgeslagen.

Oegstgeest en Rijnland ondertekenen samenwerkingsagenda

20 maart 2019

Op vrijdag 15 maart hebben Jeroen Haan, hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Rijnland en Jan Nieuwenhuis, wethouder van de gemeente Oegstgeest een strategische samenwerkingsagenda tussen de gemeente en het waterschap getekend.

KlimaatTop Zuid genomineerd voor gouden giraffe

20 maart 2019

De KlimaatTop Zuid is genomineerd voor de Gouden Giraffe award. Een nationale prijs voor het beste zakelijke event met impact.

Atlas van de lokale lasten 2019

20 maart 2019

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap.

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wij Duurzaam Staphorst sluiten samenwerkingsovereenkomst voor windenergie

18 maart 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor windenergie.

Provincies willen betere afstemming Europese waterrichtlijnen

12 maart 2019

De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Oasen en waterschap samen aan de slag met reststroom

6 maart 2019

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation.

Extra wateraanvoer naar West-Brabantse polders stap dichterbij

3 maart 2019

Waterschap Brabantse Delta vindt een extra waterinlaat via de Roode Vaart een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant. De droogte van 2018 heeft het belang bevestigd van een extra wateraanvoermogelijkheid voor de West-Brabantse polders.

Samen aan de slag voor het dijkproject Wijk bij Duurstede – Amerongen

1 maart 2019

Op 21 februari ondertekenden de bestuurders van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en het waterschap De Stichtse Rijnlanden een intentieovereenkomst.

Samenwerking Delfland en Maassluis maakt nieuw hemelwatersysteem mogelijk

1 maart 2019

Wethouder Fred Voskamp van de gemeente Maassluis en hoogheemraad Antoinette Jans van Hoogheemraadschap Delfland, hebben op vrijdag 22 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem in Maassluis-west getekend. Hierdoor kan gestart worden met de daadwerkelijke aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

regiobezoeken

Om verbeteringen en verwachtingen inzichtelijk te maken heeft het kernteam in 2019 diverse regio's bezocht.

 BEKIJK HIER ALLE VERSLAGEN 

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.