Nieuwsoverzicht juni 2022

╼╾

Nieuw waterakkoord tussen waterschappen en Rijkswaterstaat

30 juni 2022

Op 27 juni tekenden de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een nieuw waterakkoord (WATAK). Hierin staan afspraken tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen over de aan- en afvoer van water. Het gaat om Maaswater dat wordt aangevoerd via rijkskanalen om het achterland van Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant van water te voorzien.

‘Zinderende’ Klimaattop Vallei en Veluwe!

29 juni 2022

Na 2 jaar corona, was het eindelijk weer zover: de Regionale Klimaattop vanuit de manifestregio Vallei en Veluwe. Deze 5e editie had als thema: ‘Het Zindert!’. En dat deed het volop. Met ruim 140 deelnemers, en 18 partijen die de kans kregen om hun resultaten te laten zien, was het een succesvolle bijeenkomst in het WICC in Wageningen. 

Veel aandacht voor KRW-doelen bij twee minutendebat Water

24 juni 2022

Op 22 juni vond het twee minutendebat Water plaats, als vervolg op het Commissiedebat Water van 7 juni. Bij dit plenaire debat in de Tweede Kamer konden Kamerleden moties indienen en vragen stellen aan minister Harbers van IenW. De Kaderrichtlijn Water (KRW) en het halen van de KRW-doelen kwamen uitgebreid aan bod.

Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 1 juni

20 juni 2022

Op 1 juni kwam de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen bij elkaar. De commissieleden spraken onder meer over grondverwerving HWBP en over het Manifest Waterveiligheid.

Vewin vraagt staatssecretaris Heijnen haast te maken met beloofde aanpak van PFAS en zeer zorgwekkende stoffen

17 juni 2022

Op 22 juni spreekt de Tweede Kamer tijdens het Commissiedebat Externe Veiligheid over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en PFAS. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn een risico voor de volksgezondheid en bronnen van drinkwater. Vewin wil daarom dat staatssecretaris Heijnen werk maakt van de belofte dat Rijkswaterstaat, de waterschappen en omgevingsdiensten zo spoedig mogelijk de ZZS-emissies gaan minimaliseren.

Stikstofplannen kabinet tonen urgentie verbeteren waterkwaliteit, maar zijn onvoldoende expliciet over beschermen drinkwaterbronnen

14 juni 2022

Het kabinet presenteerde op 10 juni in de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) de hoofdlijnen van de aanpak om de stikstofuitstoot in Nederland fors te verlagen. Via het NPLG moeten volgens het kabinet de doelen op het gebied van natuur, stikstof, bodem, water en klimaat 'onontkoombaar' worden gehaald. 

Waterschappen reageren op nieuw rapport waterkwaliteit

10 juni 2022

Onderzoekers van Witteveen+Bos waarschuwen in hun rapport 'Gaat Nederland de KRW-doelen halen?' dat er mogelijk een juridische crisis kan ontstaan wanneer de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet worden gehaald in Nederland. De Unie van Waterschappen onderstreept de geuite urgentie in het rapport.

Kamerlid Laura Bromet neemt opbrengsten dialoogtafels ‘Toekomst van ons drinkwater’ in ontvangst

8 juni 2022

​Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend maar de toekomst van ons drinkwater is niet zomaar zeker. Daarom vragen de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven samen met Vewin aandacht voor de Toekomst van ons drinkwater! 

Waterbuffer in Laarbeek doet haar werk

3 juni 2022

Steeds vaker krijgen we te maken met wateroverlast door piekbuien en met watertekorten door langere droogte. Om het kostbare water op te vangen en vast te houden, legden we in Laarbeek een waterhouderij én waterberging aan. En die werkt goed. Dankzij de regen van de afgelopen tijd staat de waterbuffer vol en kunnen we dit water inzetten als het droger wordt.

Klimaatverandering vraagt om nieuwe kijk op water en landgebruik

1 juni 2022

Wetterskip Fryslân investeert de komende zes jaar in het versterken van dijken, de aanleg van waterbergingsgebieden, het langer vasthouden van zoet water en de verbetering van de waterkwaliteit. Ook richten ze de blik verder vooruit. Om de effecten van de klimaatverandering op te kunnen vangen zijn maatregelen en ruimtelijke keuzes onvermijdelijk. Dat staat in het waterbeheerprogramma 2022-2027 waarover het algemeen bestuur dinsdag 31 mei besluit.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.