Waterbeheer
Sfeerelement

Nieuwe handreiking over stedelijk waterbeheer beschikbaar

4 juni 2021

De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan het stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. Hierin leest u ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor klimaatadaptatie en waterkwaliteit.

Waarom deze handreiking?
De handreiking is geschreven door externe adviseurs (Dekker, Handgraaf en De Putter) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet en als uitvloeisel van de aanvullende afspraken BAW van oktober 2018 (hoofdstuk 4). Een brede begeleidingscommissie bestond uit beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, stichting RIONED, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven. De regio’s waterketensamenwerking kunnen met deze handreiking tot een regionale afstemming komen.
 
Inhoud?
Het stedelijk waterbeheer richt zich op de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater en op het omgaan met hemelwater en grondwater. Bij de uitvoering van deze taken zijn veel partijen betrokken, met allerlei rollen en belangen. Dit zijn niet alleen overheden, maar ook particulieren en drinkwaterbedrijven. De Omgevingswet vergroot de beleidsvrijheid van gemeenten, provincies en waterschappen. In de wet staat ook dat bestuursorganen hun taken en bevoegdheden op elkaar moeten afstemmen als deze elkaar raken. Bij het stedelijk waterbeheer is dat dus het geval. 
 
Waterschappen werken voor het stedelijk waterbeheer nauw samen met de gemeenten aan de omgevingsvisies en omgevingsplannen die vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet biedt ruimte voor maatwerk, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie en waterkwaliteit. Acties en maatregelen die te maken hebben met klimaatadaptatie kunnen worden vastgelegd in een gemeentelijk rioleringsprogramma. Zo’n plan is niet verplicht, in tegenstelling tot het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De opstellers van de handreiking raden overheden aan om de omgevingsvisie niet alleen uit te werken in een omgevingsplan, maar ook in een gemeentelijk rioleringsprogramma. 

Lees de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.