Sfeerelement

Met een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak wil het nieuwe kabinet alsnog de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. De aanpak is een aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat bij uitvoering niet voldoende zal zijn om de kwaliteitsdoelen voor met name het oppervlaktewater te realiseren. 

“Wij pakken deze opgave met urgentie op”, schrijven de ministers Henk Staghouwer (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (natuur en stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende maand willen de ministers de aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vaststellen en bij de Europese Commissie indienen.

Inzet daarbij is om opnieuw de zogeheten derogatie van de Nitraatrichtlijn binnen te halen. Deze uitzondering voor wat betreft de toegestane hoeveelheid mest die mag worden uitgereden op het land (meer dan de richtlijn, max 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest), is van groot (economisch) belang voor de landbouw. 

Maar ook de waterkwaliteit, klimaat en agrobiodiversiteit zijn gebaat bij ontheffing, schrijven Staghouwer en Van der Wal. Het is daarom ‘onwenselijk’ als Nederland de derogatie niet krijgt, aldus de bewindslieden. “Dit zal leiden tot een verdere verslechtering van de waterkwaliteit waardoor wij mogelijk nog drastischer maatregelen zullen moeten nemen om de doelen van de Nitraatrichtlijn en de KRW te halen.”

'Onhaalbaar'
Beide ministers zullen met de landbouw in de slag moeten om aanvullende maatregelen bóvenop het 7AP geaccepteerd te krijgen. De mestmaatregelen in het actieprogramma noemde belangenbehartigingsorganisatie LTO vorig jaar al ‘onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar’. 

Die reactie heeft weinig effect, want het kabinet voert het 7e AP onverkort uit, schrijven Staghouwer en Van der Wal. “Wij begrijpen dat deze maatregelen voor de sector ingrijpend zijn, maar achten dit ook noodzakelijk om te voorkomen dat we in een situatie terecht komen waarin de Europese Commissie ingrijpt omdat Nederland niet aan zijn verplichtingen voldoet.”

De ‘resterende opgave voor de waterkwaliteit’ wil het kabinet gaan realiseren met ‘een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak’. Voor de uitvoering brengt het kabinet het klimaat- en transitiefonds in stelling, dat conform het coalitieakkoord wordt gevuld met 35 miljard euro voor de komende 10 jaar. “Binnen dat fonds zijn ook middelen gealloceerd voor de doelstelling van verbetering van de waterkwaliteit”, schrijven de ministers.

Lees het volledige artikel hier

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.