Nieuwsoverzicht januari 2022

╼╾

Onderzoek: rwzi verwijdert merendeel microplastics uit rioolwater

5 januari 2022

Van de microplastics in het rioolwater wordt 76 tot 99 procent verwijderd tijdens de zuivering in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het merendeel van de microplastics wordt verwijderd in de voorbezinking. Een groot deel van de overige microplastics wordt ingevangen in het actief slib. Een nageschakelde zandfilter heeft nauwelijks tot
geen effect.

Circulaire economie: decentrale overheden maken het verschil

12 januari 2022

Van 7 tot en met 12 februari vindt de Week van de Circulaire Economie plaats. Omschakelen naar een circulaire economie is niet alleen iets voor bedrijven. Ook decentrale overheden kunnen een sterke rol spelen in deze omschakeling. Maar hoe?

Hoeveel natter of droger wordt het?

17 januari 2022

Hogere temperaturen, drogere zomers, extremere buien. Dat gaat klimaatverandering Nederland brengen. Maar hoeveel natter, droger en warmer wordt het, waar en wanneer? STOWA start samen met het Waterschapshuis een reeks nieuwe onderzoeken om de meteorologische informatievoorziening voor waterschappen verder te verbeteren.

Samenwerking waterschappen en omgevingsdiensten

18 januari 2022

Eind 2020 ondertekenden de noordelijke waterschappen en omgevingsdiensten(samenwerkingsverband van overheden) een overeenkomst waarin de intentie wordt uitgeschreven om op vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken samen te werken. Dit heeft in 2021 geleid tot een gezamenlijke uitvoering van meerdere projecten.

Unie maakt kennis met nieuwe minister en met waterwoordvoerder

20 januari 2022

Nu het nieuwe kabinet is beëdigd, wil de Unie van Waterschappen graag kennismaken met nieuwe ministers en staatssecretarissen die een deel van het brede werkterrein van de waterschappen in hun portefeuille hebben. Maar liefst 10 bewindspersonen hebben raakvlakken met het werk van de waterschappen.

Kabinet wil waterkwaliteitsdoelen alsnog halen met geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak

24 januari 2022

Met een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak wil het nieuwe kabinet alsnog de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. De aanpak is een aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat bij uitvoering niet voldoende zal zijn om de kwaliteitsdoelen voor met name het oppervlaktewater te realiseren. 

Een groene en natte verbinding tussen de Scheeken en Dommeldal

27 januari 2022

Waterschap De Dommel maakt een nieuw ontwerp voor de Ecologische Verbindingszone Groote Waterloop in Liempde. Dit doen zij samen met de gemeente Boxtel, samenwerkingspartners en de omgeving. Het doel? Dieren en planten die water als leefgebied hebben, verder op weg helpen. Zij moeten zich kunnen verplaatsen en verspreiden tussen natuurgebied de Scheeken en Natte Natuurparel het Dommeldal. 

Waterschappen: watertoets bij ruimtelijke plannen mag dwingender

31 januari 2022

Op 27 januari staat in de Tweede Kamer een Hoofdlijnendebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening gepland. De waterschappen vragen de Kamer aandacht te besteden aan de woningbouwopgave en de kosten van het klimaatbestendig inrichten van Nederland.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.