Nieuwsoverzicht

╼╾

Gemeente Wijk bij Duurstede blij met uitkomsten onderzoek nieuw Water- en Rioleringsplan

15 mei 2019

Er zijn meer dan 200 reacties ontvangen op de enquête over het nieuwe Water- en Rioleringsplan.

Samenwerking voor realisatie ecologische verbindingszone Dintel Tonnekreek

30 januari 2019

25 januari ondertekenden waterschapsbestuurder Niels Mureau en wethouder Désirée Brummans een samenwerkingsovereenkomst om de komende jaren de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen de Dintel en de Tonnekreek te realiseren.

Waterschap Vechtstromen ‘omarmt’ de drol

29 januari 2019

Waterschap Vechtstromen is gestart met de campagne #waarblijftmijndrol. Het is een bewustwordingscampagne voo het werk op de zuiveringen.

Waterschap, verhuurders en gemeente onderzoeken warmtenet met restwarmte uit afvalwater voor Deventer wijken

29 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1, particulier verhuurder Eigen Bouw en gemeente Deventer gaan gezamenlijk onderzoek doen naar een warmtenet op basis van restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Deventer wijk Zandweerd.

Regeling rijksbijdrage voor klimaatadaptatie van start

28 januari 2019

Decentrale overheden kunnen sinds 24 januari voorstellen indienen voor een rijksbijdrage voor klimaatadaptatie.

Wereldbank verdubbelt bedrag voor investeringen in klimaatadaptatie

22 januari 2019

De Wereldbank trekt tussen 2021 en 2025 gemiddeld 10 miljard dollar per jaar uit voor initiatieven in het kader van klimaatadaptatie. Dat is ruim twee keer zoveel als het huidige bedrag...

Evaluatie droogte: “Watervraag was extreem groot”

22 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kijkt over het algemeen met een goed gevoel terug op de aanpak van de droogte in 2018. Dat blijkt uit de evaluatie Droogte 2018 die het waterschap hield.

'Sleutelrol waterschappen bij de transitie naar een regionale circulaire economie'

18 januari 2019

OPINIE - Waterschappen worstelen met de vraag welke rol zij kunnen spelen bij de transitie naar een regionale circulaire economie.

Water in balans

18 januari 2019

STOWA heeft voor het opstellen van een waterbalans een rekentool laten ontwikkelen. Het gebruik van deze tool wordt ondersteund met een e-learning module. Er is nu ook een handleiding om gebruikers te helpen bij het toepassen ervan.

Waterschappen: nieuw project voor ontwikkelen bioplastics uit afvalwater

18 januari 2019

Het Phario-project krijgt een vervolg. De waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân gaan €2,5 miljoen investeren in een nieuwe demo-installatie voor het winnen van volledig afbreekbare bioplastics uit afvalwater.

Studiereis voor bestuurders

16 januari 2019

Tot 23 januari kunnen bestuurders zich nog met vroegboekkorting inschrijven voor de studiereis van 10 tot en met 13 april naar Kopenhagen.

Waterschappen richten innovatieplatform circulaire economie op

15 januari 2019

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschapsbedrijf Limburg en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 januari 2019 een intentieverklaring ondertekend om verdergaande samenwerking te realiseren op het terrein van circulaire economie en duurzaamheid.

Positief oordeel over transparante totstandkoming drinkwatertarieven

11 januari 2019

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de transparante totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018.

Utrechtse waterschappen roepen provinciale coalitiepartners op: pak regie in energietransitie en klimaatadaptatie

10 januari 2019

Net als afgelopen jaren, vindt er ook dit jaar weer een (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen.

Drie waterschappen in top vijf best bestuurde decentrale overheden

10 januari 2019

Drie waterschappen dingen mee naar de titel Best bestuurde decentrale overheid 2018 van het blad Binnenlands Bestuur.

Stijging gemeentelijke woonlasten grote gemeenten doordat rijk afvalstoffenbelasting fors verhoogt

10 januari 2019

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten dat vandaag verschijnt.

Enorme vetberg in Engels riool ontdekt

9 januari 2019

In het riool van de Engelse badplaats Sidmouth is een vetberg met een lengte van 64 meter ontdekt...

Handreiking Grasbekledingen

8 januari 2019

In maart 2018 ging de Handreiking Grasbekleding live. Dit online kennisplatform ondersteunt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen bij het dagelijks werk aan grasbekledingen van waterkeringen en legt een verband tussen het toetsinstrumentarium WBI2017 en het dagelijks beheer.

Maatregelen vanwege lage grondwaterstand

4 januari 2019

Door de droogte in Fryslân van afgelopen jaar is de grondwaterstand veel lager dan normaal. Daarom nemen zij een aantal maatregelen. Hier leest u welke maatregelen zij nemen en waarom deze van belang zijn.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

regiobezoeken

Om verbeteringen en verwachtingen inzichtelijk te maken heeft het kernteam in 2019 diverse regio's bezocht.

 BEKIJK HIER ALLE VERSLAGEN 

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.