Sfeerelement

Kamer verbiedt boren naar aardwarmte in gebieden voor drinkwater

23 februari 2022

‚ÄčOp 22 februari vonden in de Tweede Kamer de stemmingen plaats over voorstellen voor  aanscherping van de Mijnbouwwet met regels voor het vergunningstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte. Een meerderheid van de partijen steunde een wijzigingsvoorstel dat regelt dat gebieden die zijn aangewezen of gereserveerd voor de winning van drinkwater uit grondwater niet mogen worden doorboord voor het opsporen of winnen van aardwarmte. 

Zorg over risico's
Kamerleden onderschreven in het op 17 februari gevoerde debat over dit wetsvoorstel het belang van de winning van aardwarmte. Tijdens dat debat kwamen regels voor de vergunningverlening voor opsporing en winning van aardwarmte aan bod. Een groot aantal partijen sprak echter ook nadrukkelijk zorg uit over de risico’s die de winning van aardwarmte op kan leveren voor het grondwater en de drinkwatervoorziening. Dit leidde tot diverse voorstellen voor aanpassing van het wetsvoorstel.

Verbod op boren
Het amendement met een verbod op boren in gebieden die zijn aangewezen of gereserveerd voor de winning van drinkwater uit grondwater werd ingediend door de Kamerleden Erkens (VVD) en Grinwis (Christen Unie). Uit de schriftelijke en mondelinge toelichting werd duidelijk dat de indieners een ruime reikwijdte beoogden. Het gaat om een gebied dat is aangewezen of gereserveerd bij of krachtens een wet. Met dit amendement wordt, volgens de toelichting,  bewerkstelligd dat gebieden die zijn aangewezen of gereserveerd voor drinkwater niet mogen worden doorboord voor het opsporen en/of winnen van aardwarmte als de provinciale verordening dit niet toestaat. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de zorg van provincies en drinkwaterbedrijven over de risico’s van het doorboren van lagen waarin grondwater ten behoeve van drinkwater zich bevindt. Ook bij de toewijzing van een zoekgebied dient dit volgens de indieners expliciet duidelijk te worden gemaakt. De aanvullende strategische grondwatervoorraden voor de toekomstige drinkwatervoorziening vallen onder dit verbod, mits zij zijn opgenomen in die provinciale omgevingsverordeningen. In de toelichting op het amendement werd verder aangegeven dat het van buiten schuin boren ónder die gebieden, onder strenge en nader te bepalen voorwaarden, wel mogelijk moet blijven. 

Minister van IenW stem in besluitvorming
De minister van IenW krijgt een stem in de besluitvorming wanneer er sprake is van afwijking van de advisering van provincies, voor zover dit gaat over grondwater voor de drinkwatervoorziening. Het amendement van Kamerlid Boulakjar (D66) dat dit regelt, werd ook aangenomen door de Kamer. 

Voorschriften in lagere regelgeving en financiële zekerstelling
Naast deze amendementen werd ook een amendement van Kamerlid Erkens (VVD) aangenomen, dat regelt dat in lagere regelgeving voorschriften of beperkingen voor boorgaten gesteld kunnen worden zoals dubbele verbuizingen. Beoogd wordt om hiermee regels te kunnen stellen voor een juist ontwerp en materiaalgebruik om het risico op lekkage en corrosie te  minimaliseren.  Tot slot werd een amendement van Kamerlid Beckerman (SP) aangenomen dat financiële zekerstelling bij de initiatienemers voor aardwarmteprojecten regelt voor schadeherstel wanneer grondwater of de bodem wordt verontreinigd door de opsporing en winning van aardwarmte. Hiermee wordt ook financiële zekerstelling geregeld voor herstel van eventuele schade aan drinkwaterbedrijven.

Drinkwater beter beschermd
Vewin is verheugd over de aanpassingen die met deze aangenomen amendementen zijn gemaakt in het wettelijk kader voor winning van aardwarmte. Een veilige drinkwatervoorziening is te waardevol om risico’s mee te nemen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.