Sfeerelement

Aan de slag bij De Branden

15 februari 2022

Binnenkort begint het herstel van de Hunze in het gebied De Branden. Het algemeen bestuur stelde hiervoor het projectplan vast. Het gaat om het deel van het Hunzedal tussen Drouwenerveen en Gasselte, waar het Voorste Diep en het Achterste Diep samen komen en verder stromen als de Hunze. Naast het projectplan stelde het bestuur ook een peilbesluit voor De Branden vast.

Meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit

Door de Hunze in De Branden weer te laten kronkelen, ontstaat 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. Met deze inrichting wordt ingespeeld op de klimaatverandering en wordt er toegewerkt naar een beter waterleven en een betere waterkwaliteit. Zo heffen we ook enkele knelpunten op voor vissen. Stuwen die voor vissen niet passeerbaar zijn, vervangen we door vistrappen. Daarnaast wordt er samen met de gemeente gekeken naar mogelijkheden voor recreatie. 

Er mogen geen nadelige gevolgen ontstaan voor de omgeving. Dit geldt voor de aanliggende landbouw- en woonpercelen. Hiervoor worden maatregelen getroffen.

Samenwerkingsproject

Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever in dit project. Zij werken samen met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander. Nu het projectplan is vastgesteld kan er van start gegaan worden met de voorbereiding van de uitvoering.

De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Schakel voor schakel brengen we de Hunze weer terug naar een beekdallandschap. Samen met partners, inwoners en de gebruikers van het gebied kijken we naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.