Nieuwsoverzicht februari 2022

╼╾

Minister De Jonge: ‘Klimaatbestendig bouwen kán’

2 februari 2022

Het is belangrijk om de klimaatcrisis, de woningcrisis, de stikstofcrisis en de biodiversiteitscrisis in samenhang op te lossen. Dat is één van de antwoorden van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Waterschappen: uitvoeringstempo extra natuur kan omhoog

7 februari 2022

Op 10 februari heeft de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een Commissiedebat Natuur gepland. De waterschappen hebben de commissie een aantal aandachtspunten gestuurd, onder meer over stikstofreductie en over het gevaar van natuurversnippering.

Ambities nieuwe kabinet waterkwaliteit moeten duidelijker doorklinken bij implementatie Europese Drinkwaterrichtlijn

9 februari 2022

De ambities uit het recente coalitieakkoord op het gebied van waterkwaliteit stroken volgens Vewin niet met de keuze van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de implementatie van de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn op een ‘platte’ manier in te vullen. 

Aan de slag bij De Branden

15 februari 2022

Binnenkort begint het herstel van de Hunze in het gebied De Branden. Het algemeen bestuur stelde hiervoor het projectplan vast. Het gaat om het deel van het Hunzedal tussen Drouwenerveen en Gasselte, waar het Voorste Diep en het Achterste Diep samen komen en verder stromen als de Hunze. Naast het projectplan stelde het bestuur ook een peilbesluit voor De Branden vast.

Aandacht voor circulaire economie én voor water in debat Kamer 

17 februari 2022

Tijdens het hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  op 16 februari in de Tweede Kamer vroeg een aantal Kamerleden aandacht voor de circulaire economie én voor water.

Waterschappen hebben handen vol aan storm en regen

22 februari 2022

Binnen een paar dagen tijd raast een derde storm over Nederland. Na Dudley en Eunice volgde Franklin. Een uniek verschijnsel dat nog nooit eerder is voorgekomen in februari. De waterschappen hebben de handen vol aan de nasleep van de stormen.

Kamer verbiedt boren naar aardwarmte in gebieden voor drinkwater

23 februari 2022

​Op 22 februari vonden in de Tweede Kamer de stemmingen plaats over voorstellen voor  aanscherping van de Mijnbouwwet met regels voor het vergunningstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte. Een meerderheid van de partijen steunde een wijzigingsvoorstel dat regelt dat gebieden die zijn aangewezen of gereserveerd voor de winning van drinkwater uit grondwater niet mogen worden doorboord voor het opsporen of winnen van aardwarmte. 

Flink aanpoten door hoogwater

28 februari 2022

Het was alle hens aan dek na storm Eunice, hoogwater op zee en de enorme hoeveelheid neerslag. In twee dagen tijd viel er 55 millimeter regen en hadden sommige inwoners wateroverlast in kruipruimtes, tuinen of kelders. Agrariërs konden hun land niet op en er stonden fiets- en wandelpaden in de omgeving van onze beken onder water. Inmiddels is de piek geweest en zakt het water gestaag. Wat deden we de afgelopen tijd om de overlast zo goed als mogelijk te beperken?

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.