Nieuwsoverzicht DECEMBER 2022

╼╾

NOVEX: provincies nu aan zet voor zekerstellen drinkwatervoorziening

22 december 2022

Op 12 december heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer de startpakketten van de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX), die hij aan de provincies heeft gestuurd, toegelicht. Deze startpakketten bevatten de nationale opgaven die voortvloeien uit nationale programma’s. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen is daar nadrukkelijk onderdeel van. Vewin roept provincies op bij de uitwerking van hun startpakket keuzes te maken voor de ruimtelijke inrichting van hun gebieden die een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening veilig stellen. Eerder trok Vewin aan de bel omdat, zonder tijdige actie, in steeds meer regio’s knelpunten dreigen voor de levering van drinkwater.

Waterschappen herkennen zich in eindadvies landelijke studiegroep Grondwater

22 december 2022

Het eindadvies van de landelijke studiegroep Grondwater is verschenen. Het advies en de daarin opgenomen aanbevelingen worden besproken in de commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen. Het advies van de studiegroep wordt ook gebruikt als input voor de op te stellen Grondwatervisie van de waterschappen. Doel is dat deze visie klaar is voor de start van het nieuwe droogteseizoen, 1 april 2023.

Water en bodem centraal in Waterspiegel 4

15 december 2022

De laatste Waterspiegel van dit jaar is verschenen. In nummer 4 veel aandacht voor waterbeschikbaarheid en het principe ‘water en bodem sturend’. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertelt wat hij onder dit principe verstaat. Hydroloog Niko Wanders zoomt in op water beter vasthouden in ons watersysteem. Daarnaast deskundigen van Dunea en Vitens die uitleggen hoe de drinkwatervoorziening in de knel komt en wat zij als oplossingen zien.

Ruimte voor water essentieel in startpakketten NOVEX

14 december 2022

e minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, presenteerde op 12 december de ‘provinciale startpakketten voor de fysieke leefomgeving’. De Jonge vraagt hiermee aan de provincies om nationale opgaven voor woningbouw, natuur, landbouw en energie ruimtelijk te vertalen naar de regio. De waterschappen vinden het positief dat de minister de regie neemt op ruimtelijke ordening en water en bodem hierin goed verankerd zijn.

ILT: ‘Drinkwaterbedrijven leveren goede kwaliteit water, vaker verontreinigingen in de bron’

8 december 2022

​Drinkwaterbedrijven leverden ook in 2021 water van goede kwaliteit. Dat concludeert de ILT die als toezichthouder beoordeelt of het drinkwater voldoet aan de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed op incidenten (zoals een incidentele normoverschrijding) en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.

Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2023

5 december 2022

In 2023 zullen alle drinkwaterbedrijven hun tarieven verhogen, drinkwater wordt 8 tot soms 25% duurder. De meeste tarieven stijgen fors. Dit is de uitkomst van de aandeelhoudersvergaderingen van de drinkwaterbedrijven. 

Kamer benadrukt met moties belang waterbeschikbaarheid

1 december 2022

​Op 29 november vonden de stemmingen plaats van de moties die Tweede Kamerleden hadden ingediend bij het Wetgevingsoverleg Water van 21 november. Een flink aantal moties werd aangenomen. Van belang voor Vewin zijn de moties over waterbeschikbaarheid, de KRW, het Bouwbesluit en grondwater. 

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.