Nieuwsoverzicht augustus 2022

╼╾

Regenwater: vasthouden als het kan, wegpompen als het moet

26 augustus 2022

De regen die deze week valt, is zeer welkom na een lange periode van droogte! Delfland slaat dat regenwater zo veel mogelijk op. Maar als er door korte, hevige buien wateroverlast dreigt, moeten we het zoete water wegpompen. Water beheren luistert nauw deze periode.

Waterschappen tegen Remkes: Zorg dat waterkwaliteit niet de volgende stikstofcrisis wordt

23 augustus 2022

Op 22 augustus zijn de koepelorganisaties van de provincies, gemeentes en waterschappen op gesprek geweest bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Unie van Waterschappen bepleitte in het gesprek het belang om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland. “Met een goede stikstofaanpak kunnen we een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd voorkomen,” aldus Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Droogtemaatregelen hebben positief effect

18 augustus 2022

Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater aan. Het verbod voor water uit sloten, beken en rivieren geldt vanaf vrijdag 12 augustus tussen 09.00 en 21.00 uur. Het besluit om de tijden aan te passen is genomen op verzoek van en in afstemming met agrariërs uit het werkgebied.

Waterkwaliteit verslechtert door hitte en droogte

16 augustus 2022

Door de hitte en droogte die komende dagen verwacht wordt, zal het neerslagtekort in Nederland verder toenemen en de waterbeschikbaarheid af nemen. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de scheepvaart en de landbouw, maar ook voor de waterkwaliteit. Voor zwemwater wordt geadviseerd zwemwater.nl of de Zwemwater-app te raadplegen voor actuele zwemadviezen.

Impact van warmtenetten en energietransitie op drinkwater in het leidingnet

10 augustus 2022

Aanleg van een warmtenet is voor gemeenten en provincies een duurzame oplossing in de energietransitie. Er komen er steeds meer leidingen en kabels in de ondergrond vlakbij de drinkwaterleidingen te liggen die warmte uitstralen. 

Opschaling vanwege aanhoudende droogte

8 augustus 2022

De droogte zet deze week verder door. Er is plaatselijk enige neerslag gevallen in Nederland, maar niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort te verbeteren. Het huidige neerslagtekort van 224 mm is groter dan in de 5% droogste jaren. Daarom is het landelijke crisisteam voor de droogte vandaag opgeschaald.

Droogte houdt aan

2 augustus 2022

Hoewel een aantal regenbuien kortstondig verlichting hebben gegeven, zet de droogte verder door. Het neerslagtekort neemt verder toe. De waterschappen nemen dan ook aanvullende maatregelen in de vorm van onttrekkingsverboden, dijkinspecties en negatieve zwemadviezen.

Sterk staaltje samenwerking na calamiteit gemaal De Aanvoerder

1 augustus 2022

Donderdagavond 18 juli bleek dat een onderdeel in gemaal De Aanvoerder defect was geraakt. Dit gemaal is maandag in werking getreden om zoetwater van het Amsterdam Rijnkanaal naar West-Nederland te pompen. 

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.