Water samenwerken
Sfeerelement

Inspraak Waterbeheerprogramma 2022-2027
Waterschap Rijn en IJssel van start

4 augustus 2021

Vanaf maandag 2 augustus ligt het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Rijn en IJssel ter inzage. In dit programma staat beschreven wat de doelen zijn voor de komende zes jaar in de Achterhoek en Liemers en hoe het waterschap deze wil halen. De belangrijkste punten zijn het uitvoeren van kerntaken, zoals het beheren van dijken en het aanpassen van de leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering. Ook een schone leefomgeving en de circulaire economie en energietransitie staan hoog op de agenda. Inwoners kunnen tot en met woensdag 22 september reageren op
het Waterbeheerprogramma.

De extreme regenbuien van een paar weken geleden in Limburg en delen van Duitsland en België liet de verwoestende kracht van water zien. Deze waterramp maakt extra duidelijk dat we ons moeten blijven inspannen voor waterveiligheid. Tegelijk hebben we drie zeer droge jaren achter de rug die een grote impact hadden op onze natuur en (agrarische) bedrijven. Het waterschap werkt er hard aan om samen met partners in ons gebied in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering.

Samen met partners
Waterbeheer is onlosmakelijk verbonden met de leefomgeving. Daarom heeft Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma medewerking gevraagd van partners zoals gemeenten, natuurorganisaties, LTO (land en tuinbouw organisatie) en
Vitens (drinkwaterbedrijf). Het resultaat is een gedragen programma dat recht doet aan
de verschillende belangen en waterbehoeften in het beheergebied. Het programma kent vier speerpunten: het waterschap werkt toe naar een klimaatrobuust- en veilig gebied, stimuleert en draagt bij aan een circulaire economie, energietransitie
en een gezonde leefomgeving.

Klimaatrobuust gebied
We richten onze ambities richting 2050 op het beheer, het onderhoud en de inrichting
van het regionaal watersysteem. Dit doen we met aanpassingen in gebruik en inrichting
van de omgeving, zodat jaarrond een optimale balans tussen te nat en te droog wordt bereikt. Tegelijkertijd werken we ernaartoe dat inwoners, bedrijven en medeoverheden voldoende weerbaar zijn tegen de onvermijdelijke gevolgen van extreem
weer door klimaatverandering.

Veilig gebied
De bescherming tegen hoog water is een randvoorwaarde om veilig te kunnen wonen en werken in ons gebied. We zorgen voor veilige dijken, nu en in de toekomst. We voeren ons beheer op een duurzame wijze uit en werken aan behoud van de natuur (biodiversiteit) op de dijken. Om te zorgen dat we ook in 2050 droge voeten houden gaan we nu aan de slag.

Circulaire economie en energietransitie
Wij willen zoveel mogelijk bijdragen aan het beperken van klimaatverandering. Dit doen we onder meer door in 2050 onderdeel te zijn van een 100% circulaire economie waarin we onze taken klimaatneutraal uitvoeren. Hiervoor moeten en willen we minder grondstoffen gebruiken en de waarde van de grondstoffen vermeerderen. De afvalstromen moeten zo klein mogelijk zijn. En bovenal: we willen met onze werkwijze zorgen voor 95% minder uitstoot van broeikasgassen.

Gezonde leefomgeving
Als waterschap zorgen we voor een schoon en gezond watersysteem voor de mensen en
de natuur in het gebied. Wij streven ernaar dat het water in onze leefomgeving geschikt is voor wonen, werken en recreatie en dat het geen risico’s oplevert voor de volksgezondheid.
Ons doel is een oppervlaktewatersysteem te bereiken dat optimaal is voor ecologisch functioneren en biodiversiteit en natuurwaarden daarbinnen en -buiten bevordert.
Hiervoor voeren we onder andere de maatregelen van de Kaderrichtlijn Water uit die in 2027 afgerond moeten zijn.

De inzagetermijn loopt van maandag 2 augustus tot woensdag 22 september. Na verwerking van eventuele zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur van het waterschap eind 2021 het definitieve programma vast. Het WBP is hier te vinden. Het indienen van een zienswijze of een reactie is mogelijk door een bericht te sturen naar waterbeheerprogramma@wrij.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.