Nieuwsoverzicht augustus 2021

╼╾

Permanente aandacht voor bescherming
van
onze bronnen

2 augustus 2021

Het Nederlandse kraanwater behoort kwalitatief gezien tot het beste ter wereld. Schone bronnen voor drinkwater zijn daarvoor essentieel. Maar de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater waarmee drinkwater wordt gemaakt, staat onder toenemende druk. Volgens de Europese ambitie, vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW), mag de kwaliteit van de bronnen niet achteruitgaan en moet deze uiterlijk in 2027 voldoen aan een aantal eisen. Nederland voldoet hier nog niet aan.

Inspraak Waterbeheerprogramma 2022-2027
Waterschap Rijn en IJssel van start

4 augustus 2021

Vanaf maandag 2 augustus ligt het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Rijn en IJssel ter inzage. In dit programma staat beschreven wat de doelen zijn voor de komende zes jaar in de Achterhoek en Liemers en hoe het waterschap deze wil halen. De belangrijkste punten zijn het uitvoeren van kerntaken, zoals het beheren van dijken en het aanpassen van de leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering.

Maatregelen in Valleikanaal zorgen
voor herstel

9 augustus 2021

Hevige regenval zorgde er medio juli voor dat vuil van de straat, percelen en riooloverstorten in het water van het Valleikanaal terechtkwamen. De waterkwaliteit van het Valleikanaal verslechterde over een lengte van 20 kilometer. Dit had dode vissen tot gevolg.

IPCC-rapport: Snelle klimaatverandering 
leidt tot fors meer weersextremen, snel ingrijpende maatregelen nodig

11 augustus 2021

Op 9 augustus heeft het IPCC, het klimaatpanel van de VN, een rapport met analyses van klimaatonderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen gepresenteerd. Het rapport laat zien dat klimaatverandering al tot forse weersextremen leidt en dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn. De waterschappen ondervinden de gevolgen van klimaatverandering in hun dagelijks werk en onderstrepen de urgentie voor het versnellen van klimaatmaatregelen.

Voldoende Rijnwater nodig om verzilting 
tegen te gaan

17 augustus 2021

​De RIWA is in 1951 opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse waterleidingbedrijven, die oppervlaktewater gebruiken voor de bereiding van drinkwater. De organisatie bestaat uit drie zelfstandige secties: voor Rijn, Maas en Schelde. Elke sectie behartigt de drinkwaterbelangen in zijn stroomgebied: kwaliteitsontwikkeling, onderzoek, rapportage, voorlichting en acties.

Het belang van een gezamenlijke implementatie- en uitvoeringsagenda

24 augustus 2021

Een belangrijk onderdeel en rode draad binnen alle thema's in de Beleidsnota Drinkwater is samenwerking. Dit is een goed voorbeeld
van een 'lesson learned': uit de evaluatie van de vorige editie van deze beleidsnota bleek vooral dat het ontbrak aan een uitvoeringsagenda.
Dit keer is de aanpak gelukkig anders, aldus directeur Hans de Groene van Vewin.

Onderzoek STOWA: Diversiteit waterinsecten neemt toe

25 augustus 2021

De afgelopen 30 jaar is de diversiteit aan waterinsecten toegenomen. Tegelijkertijd nam het totaal aantal insecten af. Dit blijkt uit onderzoek van kennisinstituut STOWA.

Voorsterbeek krijgt natuurvriendelijke oevers

26 augustus 2021

Om grotere hoeveelheden regenwater beter te kunnen vasthouden, richt Waterschap Vallei en Veluwe de Voorsterbeek opnieuw in. Delen van de beek worden met natuurvriendelijke oevers verbreed. De aanpassing is een eerste stap in het ontwikkelen van een groen-blauwe verbinding tussen de Veluwe en de IJssel. Het werk wordt uitgevoerd van 30 augustus tot en met december 2021.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.