Water
Sfeerelement

Nieuwe Beleidsnota Drinkwater legt basis voor een ambitieuze drinkwateragenda

26 april 2021

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026 naar de Tweede Kamer gezonden.  Vewin heeft waardering voor de Beleidsnota Drinkwater die nu voorligt. De nota benoemt op hoofdlijnen de juiste prioriteiten voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening op het vlak van onder andere bescherming en verbetering van kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur.

Duidelijk is dat de nota vooral een agenderend karakter heeft en de thema's inventariseert die uitgewerkt zullen worden in het kader van de implementatie- en uitvoeringsagenda. Het is zaak dat deze uitwerking voortvarend wordt opgepakt en resulteert in concrete acties en afspraken. Dit tegen de achtergrond van een brede watertransitie waarvoor Vewin en de Unie van Waterschappen onlangs pleitten. Met voorrang dient te worden besloten over bevriezing van de WACC in de komende twee jaar. Daarnaast moet bescherming van de drinkwaterbronnen zichtbaar prioriteit krijgen in de dit jaar af te ronden stroomgebiedsbeheerplannen. Ook moeten de aanvullende strategische grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening worden verankerd in omgevingsplannen en goed worden beschermd. Vewin ziet de implementatie- en uitvoeringsagenda als een goede bouwsteen voor een Nationaal Waterakkoord en roept het nieuwe kabinet op daarop in te zetten.

Beleidsnota Drinkwater is belangrijke routekaart voor afspraken Rijk, andere
overheden en drinkwatersector
Vewin ziet de implementatie- en uitvoeringsagenda als een belangrijke route om in de komende jaren met het Rijk en de andere overheden afspraken te maken die de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening moeten verzekeren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanwijzen van voldoende reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening (zoals de aanvullende strategische voorraden) en het voorzien in een adequaat beschermingsregime daarvan. Maar ook om herijking van de WACC-regelgeving die nu de investeringsruimte van de drinkwaterbedrijven beperkt. Uiteraard moet ook de kwaliteit van de bronnen waarvan drinkwater wordt gemaakt een belangrijk speerpunt zijn. De Tweede Kamer heeft gevraagd om ambitie, regie en prioriteit voor bescherming en verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen in de planperiode 2022-2026 van de Kaderrichtlijn Water. De nieuwe plannen moeten in 2021 worden afgerond, maar de stap van plan naar actie zal komende jaren voortdurend aandacht, bijsturing en aanscherping vergen. Vewin vindt dat de beleidsnota samen met de aanzet voor de implementatie- en uitvoeringsagenda goede aanknopingspunten biedt om de komende jaren in gezamenlijkheid te werken aan de opgaven die er zijn voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De drinkwatersector is zeer gemotiveerd daar haar bijdrage aan te leveren.

Extra inzet op watertransitie nodig
Volgens Vewin moet de uitwerking van de Beleidsnota Drinkwater onderdeel zijn  van een bredere watertransitie, gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. De watertransitie vraagt politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. De uitdagingen worden alleen maar groter en samenwerking over bestuurlijke grenzen en periodes alleen maar belangrijker. De drinkwatersector roept het nieuwe kabinet daarom op in te zetten op een Nationaal Waterakkoord waarbij alle partijen aan tafel zitten, dus ook de drinkwaterbedrijven.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.