Nieuwsoverzicht APRIL 2021

╼╾

Kwaliteit tuinvijvers centraal in Week van Ons Water

30 april 2021

Hoe staat het ervoor met de waterkwaliteit in de Nederlandse tuinvijvers? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de Week van Ons Water. De organisatoren van de Week van Ons Water roepen samen met Waterdiertjes.nl op om van 1 t/m 16 mei de kwaliteit van vijvers in kaart te brengen door waterdiertjes te tellen.

Nieuwe Beleidsnota Drinkwater legt basis voor een ambitieuze drinkwateragenda

26 april 2021

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026 naar de Tweede Kamer gezonden.  Vewin heeft waardering voor de Beleidsnota Drinkwater die nu voorligt. De nota benoemt op hoofdlijnen de juiste prioriteiten voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening op het vlak van onder andere bescherming en verbetering van kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur.

Lozingen en lekkages opsporen met eDNA in Delfland

23 april 2021

Onderzoek naar environmental DNA (eDNA) bij het opsporen van lozingen en lekkages uit de glastuinbouw laat veelbelovende resultaten zien. Met deze nieuwe techniek kunnen DNA sporen van tomaat en paprika gemeten worden in oppervlaktewater. De metingen geven aanwijzingen voor de bron van een lozing of lekkage.

PBL-rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' onderstreept noodzaak watertransitie

19 april 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in het onlangs gepubliceerde rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' dat de randvoorwaarden die het water- en bodemsysteem aan ruimtelijke ingrepen stellen, veel meer dan voorheen centraal moeten staan in het omgevingsbeleid. Deze conclusie van het PBL sluit naadloos aan bij het pleidooi voor een watertransitie van Vewin en de Unie van Waterschappen. 

'De Vuilnisman' over lozingen op rivieren toont urgentie strengere regels en betere handhaving

16 april 2021

In het TV-programma De Vuilnisman gaat het over de wereld achter ons afval. De slotaflevering van 4 april jl.  behandelt het aspect van de lozingen vanuit de (chemische) industrie op het rivierwater. Voor Vewin is dit een belangrijk onderwerp: Vewin vindt dat alle bronnen voor drinkwater moeten voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. 

Waterspiegel 1: Watertransitie, drinkwaterbronnen en bodemenergiesystemen

12 april 2021

​​​Vandaag verschijnt Waterspiegel 1 van 2021. In dit nummer onder andere veel aandacht voor de watertransitie die de waterschappen en drinkwaterbedrijven samen bepleiten. Ook komt de kwaliteit van de drinkwaterbronnen aan bod en wordt beschreven welke invloed warmte-koudeopslag kan hebben voor de drinkwatervoorziening. 

‘Big brown data’: langjarig rioolwateronderzoek

9 april 2021

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht op 8 april een rioolwaterzuivering in Leiden. Aanleiding is de bestuursovereenkomst voor langjarig rioolwateronderzoek. Die maakt het mogelijk dat de waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM de komende 5 jaar het rioolwater nog intensiever onderzoeken op onder meer sporen van het coronavirus.

Meeste waterwoordvoerders in nieuwe Tweede Kamer bekend 

6 april 2021

De nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd en de Kamerleden die de komende periode het woord gaan voeren over water zijn grotendeels bekend.

Nieuwe Atlas als gids voor een schone Maas

1 april 2021

De vernieuwde Atlas voor een Schone Maas  is gedrukt. Een mooi resultaat van de “Schone Maaswaterketen”, de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en het Rijk om de kwaliteit van de Maas te verbeteren. De Atlas laat binnen het stroomgebied van de Maas zien hoe de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van de Maas. 

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.