Natuur Nederland
Sfeerelement

Vitens en waterschap vergroten grondwateraanvulling

21 oktober 2020

Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe zetten een volgende stap om meer water te infiltreren dat de grondwatervoorraad aanvult. In 2016 is de infiltratievoorziening uitgebreid met de bedoeling om evenveel oppervlaktewater te infiltreren als er aan grondwater wordt opgepompt voor de drinkwatervoorziening (maximaal 6 miljoen kubieke meter per jaar). Om die ambitie te realiseren optimaliseren de organisaties samen de capaciteit waarmee water uit de Klaarbeek kan worden ingenomen. Op 12 oktober start het werk dat voor de jaarwisseling gereed is.

Het water wordt via bestaande ondergrondse leidingen getransporteerd naar vennen vlakbij de drinkwaterwinning aan de Dellenweg in Epe, waar het in de bodem kan zakken. Het water dat daar infiltreert geeft een positieve impuls aan natuur en landbouw in de directe omgeving door aanvulling van de grondwatervoorraad.

Stuw
Voor het optimaliseren van de capaciteit verplaatst het waterschap de bestaande klepstuw in de Klaarbeek naar de innamevijvers. Hierdoor kan oppervlaktewater direct naar de innamevijvers stromen. De nieuw aan te leggen vispassage in de Klaarbeek wordt zo afgesteld dat een deel van het water door de Klaarbeek blijft gaan en de rest verdeeld wordt.

Ecologische visverbinding
Het waterschap grijpt de verbetering tevens aan om de Klaarbeek te voorzien van stuwschotten. Zo ontstaat er tussen de Verloren Beek en de Grift een ecologische verbinding voor vissen, zoals de beekprik en de elrits. Voorheen was dit een barrière tussen de Grift en de beken op de Veluwe. De Klaarbeek wordt aan de zuidkant voorzien van beplanting, zodat het geheel aansluit bij de zones langs de Grift.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.