Afvalwater
Sfeerelement

Akkoord bouw innovatieve installatie voor verwijdering medicijnresten op AWZI Leiden Noord

12 oktober 2020

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is akkoord met de kredietverlening voor de bouw van een PACAS installatie voor AWZI Leiden Noord. Met de financiële bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Witteveen+Bos als begeleidend ingenieursbureau samen met aannemer ADS Groep aan de slag. Rijnland realiseert als eerste waterschap in Nederland een installatie waarin al het afvalwater wordt behandeld. Samen met de partners doet het waterschap kennis en ervaring op met deze techniek; lerend implementeren.

Medicijnresten in oppervlaktewater is een groeiend probleem. Rijnland heeft de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren door onder andere het realiseren van een aanvullende zuiveringstap op de bestaande AWZI. Deze zuiveringstap verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Met de goedkeuring van het algemeen bestuur van Rijnland wordt de eerste PACAS installatie op AWZI Leiden Noord een feit.

Maatschappelijke opgave
De komst van een vergaande zuiveringstap op de AWZI Leiden Noord ziet gemeente Leiden als een welkome ontwikkeling. Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Rijnland verbetert met deze zuiveringstap de kwaliteit van het water in Leiden. Medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven. Met de komst van PACAS krijgt de waterkwaliteit een goede impuls.”

De bijdrage van Rijnland gaat verder dan de zorg voor goed waterbeheer. Het waterschap verbindt de kerntaken met de nieuwe taken van een maatschappelijk verantwoorde overheid. Thea Fierens, hoogheemraad van Rijnland: “Rijnland ziet dit als een belangrijke maatschappelijke opgave. Vanuit Europees verband is men tevreden dat Nederland, in navolging van Duitsland en Zwitserland in het stroomgebied van de Rijn, stappen gaat ondernemen om medicijnresten te verwijderen.”

Inzet van waterschappen en geneesmiddelenketen
Naast de inzet van andere waterschappen moeten ook de partners in de geneesmiddelenketen voorkomen dat medicijnresten in het water terecht komen. Rijnland gaat hiervoor actief in gesprek met ziekenhuizen, zorginstellingen, apothekers en huisartsen.

Het PACAS project sluit aan bij de toenemende Europese politieke aandacht voor microverontreinigingen. Zo is de Europese Unie bezig met het opstellen van een strategische ketenaanpak medicijnresten en is er de Europese Green Deal voor een klimaatneutraal Europa in 2050 waarin een actieplan is opgenomen met onder andere aandacht voor medicijnresten.

Wat is PACAS?
PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge. Dat betekent dat het waterschap actief kool doseert in de beluchtingstank. Het poederkool bestaat uit een zeer poreus materiaal waar allerlei chemische stoffen zich aan binden. Het poederkool vermengt zich met het zuiveringsslib en wordt zo samen met het slib afgevoerd om te worden verbrand bij afvalenergiecentrale HVC in Dordrecht.

Meer informatie over dit project is te vinden in deze factsheet.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.