Europese vlaggen
Sfeerelement

Europarlementariërs eisen meer maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

09 december 2020

​De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over de implementatie van de EU-waterwetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. De Europarlementariërs doen een vurig beroep op de lidstaten voor meer ambitie en meer maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. 
Vewin is blij met deze oproep vanuit het Europees Parlement. Betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer ambitie om de waterkwaliteit in de EU te verbeteren is helaas hard nodig, er is in de afgelopen jaren nog onvoldoende vooruitgang geboekt

Betere implementatie KRW
Daarnaast roepen de Europarlementariërs de Europese Commissie op beter toe te zien op de implementatie van EU-waterwetgeving. Waar nodig moet worden ingegrepen via het in gang zetten van inbreukprocedures tegen lidstaten. De resolutie benadrukt het belang van betere bescherming van drinkwaterbronnen door betere implementatie van de KRW, in het bijzonder artikel 7.3. Dit artikel stelt namelijk dat waterlichamen bedoeld voor drinkwaterproductie beschermd moeten worden met als doel achter­uitgang van de waterkwaliteit te voorkomen, zodat op termijn de zuiveringsinspanning voor drinkwater­productie kan worden verlaagd. Drinkwaterbedrijven zien echter het tegengestelde gebeuren. Zij worden juist geconfronteerd met een groeiend aantal verontreinigingen in hun bronnen, afkomstig uit de landbouw, industrie en van huishoudens. Naast beter bronbeleid ziet Vewin de aanpassing van rioolwaterzuiveringen   als een belangrijk onderdeel van de oplossing: zij zouden opkomende stoffen effectiever kunnen zuiveren zodat deze stoffen niet in drinkwaterbronnen terechtkomen.

Modernisering verouderde Richtlijn Stedelijk Afvalwater
Een ander belangrijke Europese wet voor verbetering van de waterkwaliteit is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Deze richtlijn regelt de inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater. Het Europees Parlement pleit ook voor modernisering van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater (1991) en het integreren van de aanpak van opkomende stoffen in de richtlijn. De richtlijn vraagt wat Vewin betreft aanpassing,  waarbij de aanpak van nieuwe verontreinigingen als medicijnresten en industriële stoffen, en technologische ontwikkelingen worden opgenomen, en de aansluiting op de KRW wordt verbeterd.

Grenzeloos
Verder wijst de resolutie erop dat de grensoverschrijdende samenwerking dringend moet worden opgeschaald om vervuiling beter aan te pakken om ook in grenswateren de KRW-doelen te kunnen halen. Water houdt zich niet aan landsgrenzen, daarom is afstemming en samenwerking tussen EU-
Lidstaten cruciaal. 

Lees het standpunt van Vewin over de KRW
Lees het standpunt van Vewin over de Richtlijn Stedelijk Afvalwater
Lees de resolutie van de Milieucommissie

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.