Geldboom
Sfeerelement

Wetgevingsoverleg Water: drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren

01 december 2020

Vewin vraagt in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer onder andere aandacht voor knelpunten bij de financiering van stijgende investeringen. De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende (piek)watervraag door klimaatverandering (droge zomers), de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangings­opgave van ondergrondse infra. Opgeteld vragen deze uitdagingen om een stijging van de investeringen met zo'n 50% in de komende jaren, maar die investeringen dreigen onhaalbaar te worden. Het kost de drinkwaterbedrijven meer moeite dan eerder om hun investeringen te financieren, door belemmeringen die regelgeving van de overheid opwerpt. Vewin vraagt de minister hier tijdig wat aan te doen en de regelgeving beter te laten aansluiten bij de financieringspraktijk en de uitdagingen van de drinkwatersector.

Ruimte om te investeren wordt beperkt door de WACC
Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een zeer betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij Nederlanders de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. De ruimte om te investeren wordt echter ingeperkt door de wettelijk vastgestelde WACC (Weighted Average Cost of Capital), die een maximum stelt aan de vergoeding die de drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. De WACC-limiet is een instrument  om de winst bij de drinkwaterbedrijven te maximeren. Onder andere door de dalende marktrentes is het WACC-percentage/limiet de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwaterbedrijven krijgen zo te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strenger wordende (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden.

Regelgeving beter laten aansluiten op praktijk
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij de evaluatie van de Drinkwaterwet aangegeven dat de berekeningsmethodiek van de WACC beter moet aansluiten op de financieringspraktijk van de drinkwaterbedrijven en de efficiënte bedrijfsvoering niet moet belemmeren.  Het is van belang dat de nieuwe regelgeving tijdig, dat wil zeggen per volgende reguleringsperiode ingaande 2022, wordt geïmplementeerd door aanpassing van Drinkwaterwet, - Besluit en -Regeling.

Lees meer in het Vewin Position Paper

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.