Water
Sfeerelement

WDODelta richt kompas voor
water op 2030

17 september 2020

Het algemeen bestuur van WDODelta heeft besloten hoe zij de komende jaren water in goede banen willen leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. Met deze watervisie tot 2030 maken zij keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.

Meer dan water
De titel van de watervisie is ‘meer dan water’. Vanaf vorig najaar is hieraan gewerkt. Tijdens de werkconferentie ‘Expeditie Watervisie’ hebben samenwerkingspartners hun wensen gemeld. En later konden zij via digitale bijeenkomsten hun mening geven over
de ontwerp-visie.

Meer dan water betekent dat WDODelta zich inzet op een klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Maar ook van waterschapsgebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Voor inwoners in het stedelijk gebied denken zij na over het voortzetten van bijvoorbeeld de stimuleringsregeling Klimaat Actief! En met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zorgen zij voor een gebied met veilige dijken. Op de rioolwaterzuiveringen verkent het WDODelta mogelijkheden voor energietransitie en circulaire economie. En ook daarbuiten. "We zien een goede samenwerking als onmisbaar om de ambities uit de Watervisie op te pakken."

Kompas
De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar en laat zien wat inwoners, bedrijven, organisaties en mede-overheden van het WDODelta mogen verwachten. Het waterschapsbestuur streeft ambities na die haalbaar en ook betaalbaar zijn. Bij het maken van keuzes maakt het bestuur onderscheid tussen de wettelijke taken van het waterschap en andere maatschappelijke doelen en wensen. Het is eveneens het doel dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van mede-overheden.

Huidige voorzieningen handhaven
In de dagelijkse praktijk wilt het WDODelta blijven doen wat zij nu doen voor voldoende en schoon water en het voorkomen van wateroverlast en overstromingen. Dit ondanks de extra inspanningen en de stijgende uitgaven die nodig zijn vanwege klimaatverandering en energietransitie. "We willen kennis en kunde inzetten om mede overheden te helpen bij hun klimaatadaptatie. Maar ook hebben we oog voor de brede maatschappelijke opgaven die spelen en wil daarin een voorbeeldrol vervullen. Denk daarbij aan ambities voor energieneutraal, circulair en broeikasgasneutraal."

Watervisie in thema’s 
De watervisie start met een blik op de toekomst, richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het waterschap af en wat betekent dit voor het waterschapswerk en de omgeving? Een concretere vertaling voor de komende tien jaar is te lezen in hoofdstuk drie. Hierin staat beschreven waar het WDODelta in het jaar 2030 wil staan: wat voor waterschap willen zij zijn en wat er verwacht mag worden. Een doorvertaling van de visie naar het jaar 2030 voor de programma’s Maatschappij en Organisatie, Waterveiligheid, Watersystemen en Waterketen vindt plaats in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Daarin wordt er beschreven hoe de visie in de praktijk gebracht wordt en wat dit betekent voor de taken van het waterschap. In hoofdstuk acht staat omschreven hoe WDODelta samen met hun partners aan de watervisie invulling willen geven.

Lees hier meer over de watervisie

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.