Waterzuivering
Sfeerelement

Waterschappen zetten in op
duurzame polymeren

22 juli 2020

De buyer group Polymeren is van start gegaan. Waterschappen gebruiken polymeren om het proces van de afvalwaterzuivering te verbeteren. Maar polymeren worden gemaakt uit aardolie en dragen daarmee voor 5 tot 10 procent bij aan de CO2 - uitstoot van de waterschappen. 

De waterschappen willen de CO2-uitstoot van hun werkprocessen verminderen en zo bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Dat zou kunnen door het gebruik van polymeren te verminderen. Daar wordt al onderzoek naar gedaan.

Duurzame alternatieven
Een andere manier is om in te zetten op polymeren die minder CO2-uitstoot veroorzaken. Uit een onderzoek van STOWA blijkt dat er duurzame alternatieven beschikbaar zijn. De vraag is nu hoe de waterschappen hun aanbesteding zo kunnen inrichten dat de markt voor duurzame polymeren groter gaat worden.

Aanbestedingstool
In de buyer group Polymeren onderzoeken 7 waterschappen samen met onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft hoe ze hier in de aanbesteding invulling aan kunnen geven met behulp van een aanbestedingstool.

2021 toepasbaar
Dit jaar spreken de waterschappen met de leveranciers en producenten hoe deze aanbestedingstool het beste kan worden vorm gegeven. De intentie is om 2021 de tool daadwerkelijk toe te passen op diverse aanbestedingen.

Meer buyer groups
Naast deze buyer group zijn er nog 12 andere buyer groups. De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Meer informatie? Neem contact op met Meinke Schouten.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.