Nieuwsoverzicht

╼╾

Kaderrichtlijn Water niet herzien: focus op implementatie en halen doelen waterkwaliteit

30 juli 2020

Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius heeft onlangs besloten om de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet te herzien. De Europese Commissie had eerder al, na een lang evaluatieproces, geconcludeerd dat de KRW in de huidige vorm een cruciaal instrument is om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren en dat het 'fit for purpose' is. Tegelijk is er nog wel een verbeterslag noodzakelijk bij het in daden omzetten van de richtlijn.

Onderzoek naar coronavirus in rioolwater

28 juli 2020

Het RIVM doet onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Uit dit onderzoek blijkt dat het coronavirus al zichtbaar is in uitwerpselen voordat mensen symptomen van het virus hebben. Dat betekent dat het virus vroeg kan worden opgespoord in het rioolwater. Op dit moment is er geen bewijs voor besmetting van mensen via ontlasting of rioolwater.

Bijna helft Nederlanders maakt zich zorgen over droogte

27 juli 2020

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort. Dat blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen. 68% van de Nederlanders geeft verder aan weleens last te hebben gehad van problemen door de droogte.

Nieuwe Waterspiegel: visie minister Carola Schouten en Eurocommissaris Sinkevičius over waterbeleid

24 juli 2020

In de derde Waterspiegel van dit jaar geeft minister Carola Schouten haar visie op landbouw en water en maken we kennis met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius. Guïljo van Nuland,  algemeen directeur Brabant Water, legt na achttien jaar zijn bestuursfunctie neer. In een interview kijkt hij naar de ontwikkelingen in de watersector en naar de toegevoegde waarde van Vewin. 

Waterschappen zetten in op
duurzame polymeren

22 juli 2020

De buyer group Polymeren is van start gegaan. Waterschappen gebruiken polymeren om het proces van de afvalwaterzuivering te verbeteren. Maar polymeren worden gemaakt uit aardolie en dragen daarmee voor 5 tot 10 procent bij aan de CO2-uitstoot van de waterschappen.

Stimuleringsbudget voor agrariërs die werken aan betere waterkwaliteit

20 juli 2020

Vanaf 1 juli is het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij geopend. Met dit budget steunen de waterschappen projecten van agrarische ondernemers in de open teelt en veehouderij die gericht zijn op verbetering van de waterkwaliteit

Toezichtarrangement Geothermie zorgt voor stevige toetsing op risico's voor grondwater

16 juli 2020

Vewin is tevreden over de wijze waarop Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het recent gepubliceerde Toezichtarrangement Geothermie toeziet op de bescherming van grondwater als bron voor drinkwater. Dit Toezichtarrangement is nodig omdat door de energietransitie de komende decennia het aantal projecten met geothermie (aardwarmte) naar verwachting fors zal toenemen. 

Huisvuilcentrale Alkmaar gaat zuiveringsslib verwerken

14 juli 2020

Bij het schoonmaken van vuil water blijft zuiveringsslib achter. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Zuiderzeeland laten hun zuiveringsslib vanaf 2023 verwerken door een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar.

Droogte in Nederland stabiliseert

10 juli 2020

De regen van de afgelopen weken heeft in grote delen van het land verlichting gebracht voor de droogteproblemen voor landbouw en natuur. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode gestabiliseerd. Ondanks deze verbetering blijven grondwaterstanden in het oosten en zuiden van het land laag. De droogte is daarmee nog niet voorbij en de genomen maatregelen blijven gelden.

Zonnepanelen op negen rioolwaterzuiveringen in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden

08 juli 2020

Op negen rioolwaterzuiveringsinstallaties in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden liggen de daken vol met zonnepanelen. Totaal 636 panelen in Breukelen, Bunnik, De Bilt, Driebergen, Leidsche Rijn, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist geven een opbrengst van 188.000 kWh per jaar; dit staat gelijk aan het verbruik van ca 54 huishoudens.

Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

06 juli 2020

​Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond – en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer.

Monitoring coronavirus op rioolwaterzuiveringsinstallaties

03 juli 2020

Op 23 juni heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd om op alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus.

Resultaten enquête; de nieuwe situatie

01 juli 2020

Dit rapport spiegelt de bevindingen aan de Landelijke Monitor, de landelijke uitkomsten van een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar thuiswerken en de ontwikkeling van de pandemie. Het rapport geeft een beeld van de meest opvallende zaken en wat we hieruit kunnen leren voor de (boven)regionale samenwerking in de toekomst.

Het meeste zwemwater is van goede kwaliteit

01 juli 2020

 Waterschap Vechtstromen controleert van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in het gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app. De meeste van de zwemwaterlocaties zijn van goede kwaliteit.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.