Tweede Kamer
Sfeerelement

Nota-overleg Bodem: SP, 50-PLUS, PvdD en GL willen betere bescherming grondwater tegen PFAS

22 mei 2020

Op 12 mei sprak de Tweede Kamer in het Nota-overleg Bodem over de PFAS-problematiek. De Kamer heeft onder andere gesproken over de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV's) voor PFAS-verontreiniging. Tijdens dit overleg is door SP,50-PLUS, PvdD en GL een motie ingediend die de regering oproept om de INEV's voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening gelijk te stellen aan de drinkwaternormen voor PFAS.

Vewin: vastgestelde INEV's zorgwekkend en ongewenst
Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) de INEV's voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater afgeleid. Op grond van de nu voorgestelde INEV's zou in specifieke gevallen geconcludeerd kunnen worden dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging van grondwater voor de drinkwatervoorziening, terwijl de indicatieve richtwaarden voor deze stoffen in drinkwater wel worden overschreden. Vewin vindt dit zorgwekkend en ongewenst. SP, 50-PLUS, PvdD en GL delen deze zorg en hebben daarom een motie ingediend om het grondwater beter te beschermen tegen PFAS-verontreinigingen.

Minister: drinkwaterbedrijven moeten zelf extra zuiveringsstappen toepassen
Minister Van Nieuwenhuizen ontraadde de motie. Zij staat op het standpunt dat de drinkwaterbedrijven indien nodig zelf extra zuiveringen kunnen toepassen. Volgens haar is het aan het lokale en regionale bevoegd gezag om de afweging te maken wat het meest kostenefficiënt is: het schoonmaken van de bodem en het grondwater of extra zuivering bij de drinkwaterbereiding. Voor het Algemeen Overleg Water in juni zal de minister de Tweede Kamer een brief sturen waarin dit standpunt nader wordt toegelicht. De indieners van de motie hebben aangegeven niet op deze brief te willen wachten en hebben de motie toch ingediend. Vewin vindt het antwoord van de minister zeer teleurstellend. Vewin staat op het standpunt dat de INEV's voor de grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening zodanig moeten zijn dat zij afdoende bescherming bieden. De Kaderrichtlijn Water vraagt om verbetering van de waterkwaliteit zodat de zuiveringsinspanning kan worden verlaagd. De toename van de zuiveringsinspanning die de minister suggereert is daarmee in tegenspraak. De INEV's voor grondwater voor drinkwater moeten volgens Vewin daarvoor gelijkgesteld worden aan de normen voor drinkwater.

Beantwoording Kamervragen INEV's door staatssecretaris Van Veldhoven
Eerder zijn over hetzelfde onderwerp al Kamervragen gesteld door Corrie van Brenk (50-PLUS). In de beantwoording op deze Kamervragen stelt staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) dat de INEV's andere beschermingsdoelen hebben dan de drinkwaternormen en dat er voor drinkwaterbedrijven meestal andere oplossingen zijn, zoals een extra zuiveringsstap in de drinkwaterbereiding. Vewin is het niet eens met de staatssecretaris. De mogelijkheden om deze stoffen in een zuivering voor drinkwater te verwijderen zijn namelijk zeer beperkt. Drinkwater dat van grondwater gemaakt wordt, behoeft doorgaans relatief weinig zuivering. Dit is ook conform de principes van de Kaderrichtlijn Water die vragen om zo min mogelijk zuiveringsinspanning. Immers, wat er in niet zit hoeft er ook niet uitgezuiverd te worden.

Lees meer over het onderwerp in het Vewin Position Paper Tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS houdende grond

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.