Webinar
Sfeerelement

Ambtelijke bijeenkomst 
Samenwerken aan Water

update: 23 juni 2020

Webinar, woensdag 1 juli a.s. 10.00 tot 11.00 uur
De afgelopen maanden is een groot deel van jullie actief betrokken bij de enquête ’de nieuwe situatie’. Deze enquête is vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water uitgezet om in deze bijzondere periode een beeld te krijgen van de voortgang van de samenwerking in de afvalwaterketen. Parallel hieraan is de jaarlijkse voortgang gemonitord, waarvan de ledenbrief in mei is gecommuniceerd. 

Landelijke Monitor
Afgelopen maand is de laatste ledenbrief vanuit Samenwerken aan Water omtrent de landelijke voortgang van de samenwerking uitgegaan. De laatste in een lange reeks, omdat het landelijk project samen met het BAW aan het einde van het jaar automatisch na 10 jaren eindigt. Vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water zijn wij jullie heel veel dank verschuldigd voor de bereikte resultaten in de regio’s vanaf 2020. Wij nemen aan dat die waardering ook bij jullie organisaties wordt uitgesproken. Mochten jullie de ledenbrief nog niet hebben gezien klik dan hier.

Enquête
De enquête bestaat uit 3 delen die gefaseerd is verspreid. Aan de hand van deze deel-enquêtes is de ontstane complexe situatie periodiek geanalyseerd, om te zien of we er verbeterpunten kunnen uithalen voor de samenwerking. We zien in de afgelopen maanden een grote respons en bereidheid om deel te nemen aan één of meerdere delen van de enquête, waarvoor hartelijk dank. Daarnaast hebben veel van jullie aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een ‘diepte-interview’. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.